ข่าวทั่วไป

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ รถเมล์ชาวกรุง เสียงส่วนใหญ่ชัดเจน ควรใช้เลขแบบเดิม

Loading

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ รถเมล์ชาวกรุง เสียงส่วนใหญ่ชัดเจน ควรใช้เลขแบบเดิม

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ รถเมล์ชาวกรุง เสียงส่วนใหญ่ชัดเจน ควรใช้เลขแบบเดิมที่เคยเป็นมาในอดีต สะท้อนภาพชัด คนขับไร้วินัยเหมือนเดิม

วันที่ 11 ก.พ.2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รถเมล์ชาวกรุง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.2567 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการให้บริการของรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

  • ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เพจดัง แนะฟังเสียงประชาชน เลขสายรถเมล์ ควรเป็นแบบเดิม
  • สั่งแก้ ‘เลขสายรถเมล์’ ใหม่อีก เอาขีดคั่นออก ผู้ใช้จวกงงกว่าเก่า ใส่เลขเดิมก็จบแล้ว

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการใช้บริการรถเมล์ในกรุงเทพมหานครในปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.95 ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการเลย รองลงมา ร้อยละ 22.60 ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง ร้อยละ 21.83 ระบุว่า เคยใช้บริการ แต่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้บริการเลย และร้อยละ 9.62 ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ และใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง (จำนวน 422 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการให้บริการของรถเมล์ในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.15 ระบุว่า การให้บริการไม่แย่ลงและไม่ดีขึ้น แค่พอยอมรับได้

รองลงมา ร้อยละ 24.41 ระบุว่า การให้บริการดีเหมือนเดิม ร้อยละ 22.51 ระบุว่า การให้บริการดีขึ้น ร้อยละ 10.43 ระบุว่า การให้บริการแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 4.50 ระบุว่า การให้บริการแย่ลง

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ ใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง และเคยใช้บริการ แต่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้บริการเลย (จำนวน 708 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 63.98 ระบุว่า ควรใช้เลขสายรถเมล์แบบเดิมที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น สาย 150 เป็นต้น

รองลงมา ร้อยละ 20.20 ระบุว่า เห็นด้วยกับเลขสายรถเมล์ใหม่ที่ไม่มีขีด แต่ยังคงวงเล็บเลขสายรถเมล์เดิม เช่น สาย 115 (150 เดิม) ร้อยละ 8.48 ระบุว่า เห็นด้วยกับเลขสายรถเมล์ใหม่ที่มีขีด เช่น สาย 1-15 และร้อยละ 7.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการขับขี่ของรถเมล์บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 36.18 ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่ไร้วินัยเหมือนเดิม

รองลงมา ร้อยละ 27.33 ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่มีวินัยดีเหมือนเดิม ร้อยละ 23.05 ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่มีวินัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 9.55 ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่ไร้วินัยมากขึ้น และร้อยละ 3.89 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *