ข่าวทั่วไป

บ้าน ‘ทราย เจริญปุระ’ เผยเหตุแท้จริงตัดพี่-น้อง ขออยู่กินลำพังไม่ไปให้เห็นแม้เงา

Loading

ต่างคนต่างอยู่! ไม่ยุ่งเกี่ยวตระกูล ‘เจริญปุระ’
บ้าน ‘ทราย เจริญปุระ’ เผยเหตุแท้จริงตัดพี่-น้องขออยู่กินลำพังไม่ไปให้เห็นแม้เงา

ทราย เข้าสู่วงการโดยการชักชวนของสุพล วิเชียรฉาย มีผลงานละครเรื่องแรกเมื่ออายุ 13 ปี คือเรื่อง “ล่า” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
โดยแสดงร่วมกับสินจัย หงษ์ไทย และจักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ จากนั้นจึงได้แสดงละครอีกหลายเรื่อง เช่น บ้านสอยดาว กองพันทหารเกณฑ์ เจ้าสัวน้อย ฯลฯ จุดเด่นอย่างหนึ่งของเธอก็คือการมีส่วนสูงที่สะดุดตา เนื่องจากเธอสูงถึง 173 เซนติเมตร

ย้อนสาเหตุ ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงค่ำที่ผ่านมา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับพิธีฌาปนกิจศพของดารา-ผู้กำกับรุ่นใหญ่ “รุจน์ รณภพ”
ที่ได้รับเพลิงหลวงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นประธานสำหรับบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้า มีนักแสดง
ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่เดินทางมาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย อาทิ ฉลอง ภักดิ์ดีวิจิตร, สมบัติ เมทินี , สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงดาว จารุจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์,

ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค, บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, บุ๋ม รัณญา นามวงศ์, เอก รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ฯลฯ
รวมไปถึงประชาชนที่ชื่นชอบในผลงานที่ถึงแม้ฝนจะตกหนักตลอดเวลาประชุมเพลิง แต่ต่างก็ยืนรอวางดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ใหม่ เจริญปุระ” ได้เผยความรู้สึกด้วยน้ำตานองหน้าว่านี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตนเลยทีเดียว…”ก็อยากจะบอกว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรก
สำหรับผู้มีพระคุณอันสูงสุดของเรา ผู้ที่ให้กำเนิดเรามาก็เรียกว่าชิ้นส่วนที่สูงที่สุดของพวกเราหายไปเลยชิ้นหนึ่ง ก็ขอให้ชิ้นส่วนนั้นติดตามพ่อไปปกปักษ์รักษา
คุณพ่อของเราด้วย ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนพ่อจะอยู่ในที่แห่งใดตรงนี้พวกเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะ(ร้องไห้)”

“ก็อยากจะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องในวงการที่รักยิ่งทุกคน รวมไปถึงพวงหรีดทุกๆ พวง และเฉพาะอย่างยิ่งราชการจากในวังทุกคน
พวงมาลาจากพระองค์โสม หม่อมศรีรัตน์ที่ทรงมีพระเมตตาแก่คุณพ่อของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดีใจและชื่นใจแทนคุณพ่อมากๆ กราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะ”

ขณะที่ทางฟากน้องสาว “ทราย อินทิรา เจริญปุระ” บอ กด้ ว ย คว า ม ตื้ นตั น ใ จ ที่ มี คน ม า ร่ ว ม ง าน ศ พ ผู้ เ ป็ นบิ ด า ม า กม า ย . . . “ดี ใ จ ค่ ะ ที่ มีค น ม า ง า นข อ ง คุณพ่อ
เยอะก็ทั้งรุ่นเดียวกับคุณพ่อ และรุนที่ถัดๆ ลงมาด้วย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ต้องขอขอบพระคุณมากๆ ที่ให้เกียรติกับคุณพ่อในครั้งนี้ค่ะ ก็อยากจะบอกว่ายังไงแล้วก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่และก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแ ม่ เ รื่ อง น้ อ งท ร า ย ดู แล ไ ด้”

ส่วน “วิภาวี เจริญปุระ” ก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าพี่น้องทั้ง 3 มีปัญหาแตกแยกกันนั้น เจ้าตัวบอกว่าจริงๆ แล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกัน และอยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้
“เคยมีข่าวออกมา แต่จริงๆ แล้วเราสองครอบครัวก็รักกัน และก็สามัคคีกัน อยากให้พ่อหมดห่วงเรื่องนี้ เพ รา ะ เ ร าก็ พ อ จ ะท ร า บว่ า คุ ณพ่ อ ห่ ว ง ถึ ง เรื่ อง ที่ อา จ จ ะ ว่ า สอ ง ค ร อ บ ค รั ว เ ข้ า กั น ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ จ ริ ง ๆ แ ล้ ว เ ร า จ ะ ทำ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ทั้ ง ท า ง แ ม่แ อ๊ ด แ ละ ท าง ท รา ย แ ล ะ ท า ง น้ อ ง ๆ ด้ ว ย คื อ ทุ ก ค น เ ข้ า ใ จ ซึ่ ง ต อน นี้ พ ว ก เ ร า ก็ เ ห มื อ น กั บ ว่ า ต้ อ ง ก อ ด ค อ กั นเ พื่ อ ใ ห้ ผ่ า น ช่ ว ง นี้ ไ ป ให้ ไ ด้ ด้ ว ย ดี ”

ทราย: “คือทรายทำหน้าที่ของทรายในฐานะลูกอย่างดีที่สุดแล้ว และก็ดูแลครอบครัวทรายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันอาจจะมีข้อบ กพ ร่ อ ง ห รื อ อ ะ ไ รบ้ า ง แ ต่ มั น ไ ม่ ได้ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ไ ม่ ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะทำ ใ ห้ ( ร้ อ ง ไ ห้ ) แ ต่ ว่ า ถึ งมั น จ ะ ยั ง ดี ไ ม่ พ อ ก็ คื อ ท ร า ย ทำ ไ ด้ เ ท่ า นี้ จ ริ ง ๆ เ พ รา ะ ยั งไ ง เ ร า ก็ ทำ งา น ค น เ ดีย ว อ ยู่ แล้ ว แ ต่ ทร า ย ก็ โ อ เ ค พ่อ เ ข า คง รู้ ถึง ค ว า ม ตั้ งใ จ ดี ข อ ง ลู ก ”

ใหม่: “ใหม่คิดว่าไม่มีครอบครัวไหนเพอร์เฟ็กต์ ไม่มีแน่ๆ และมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันจุ๊กจิ๊กกัน แต่สุดท้ายและท้ายสุดมันไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแป ล ง ส าย เ ลื อ ด ที่ เร า ม า จ า ก บุ ค ค ลค น เ ดี ย ว กั น แ ล ะ ก็ ลู ก ยั งไ ง ก็ ยั ง เ ป็ น ลู ก อ ยู่วั น ยั น ค่ำ แล ะ พ่ อ ก็ ยัง เ ป็ น พ่ อข อ ง เ ร าอ ยู่ วั น ยั น ค่ำ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ยังดำรงอยู่ในจิตใจ และทุกอณูของร่าง ก า ย เ รา แ น่ ๆ ไ ม่ แป ร เ ป ลี่ ย น ค่ะ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *