ข่าวทั่วไป

บังคับใช้แล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามจอดรถบริเวณช่องเว้าใต้สถานี BTS

Loading

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร เขตกทม. ห้ามจอดรถบริเวณช่องเว้าของเกาะกลางใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS มีผลบังคับใช้แล้ว ดูเลยมีสถานีไหนบ้าง

วันที่ 10 มี.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. 2567

ข้อบังคับระบุว่า ด้วยได้มีการจัดทําช่องเว้าเข้าไปในเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเฉพาะรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่ปรากฏว่ามีประชาชนนํารถเข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าว ทําให้รถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่สามารถจอดรถได้

ประกอบกับมีการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรในทางเดินรถ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในบริเวณดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอ่านาจตามบทบัญผัติแห่งกฎหมายที่ตราชึ้นเพื่อความั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน

และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. 2567”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังต่อไปนี้

 1. สถานีห้าแยกลาดพร้าว
 2. สถานีพหลโยธิน
 3. สถานีรัชโยธิน
 4. สถานีเสนานิคม
 5. สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. สถานีกรมป่าไม้
 7. สถานีบางบัว
 8. สถานีกรมทหารราบที่ 11
 9. สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
 10. สถานีพหลโยธิน 59
 11. สถานีสายหยุด
 12. สถานีสะพานใหม่
 13. สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 14. สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
 15. สถานีแยก คปอ.
 16. สถานีบางจาก
 17. สถานีปุณณวิถี
 18. สถานีอุดมสุข
 19. สถานีบางนา
 20. สถานีแบริ่ง
 21. สถานีกรุงธนบุรี
 22. สถานีวงเวียนใหญ่
 23. สถานีโพธิ์นิมิต
 24. สถานีตลาดพลู
 25. สถานีวุฒากาศ
 26. สถานีโรงจอดและซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าบางหว้า

ข้อ 4 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร เขตกทม. ห้ามจอดรถบริเวณช่องเว้าของเกาะกลางใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร เขตกทม. ห้ามจอดรถบริเวณช่องเว้าของเกาะกลางใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS มีผลบังคับใช้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *