Night

สินเชื่อ ออมสิน ตามนโยบายรัฐ ให้ยืมปิดหนี้นอกระบบ 200,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ทุกอาชีพ

Loading

ธนาคาร ออมสิน ออก สินเชื่อออมสิน โครงการธนาคารประชาชน ปล่อยกู้ เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบอาชีพสูงสุด 200,000 บาทผ่อนชำระคืนได้นานสุด 8 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของ โควิค-19 ที่กำลังระบาดหนัก ในขณะนี้จึงได้ส่งผล ให้กับ ประชาชน ทุกภาค ทุกครัวเรือน ได้รับถึงความเดือดร้อนมากมาย หลายคนตกงานธุรกิจค้าขายย่ำแย่ บางคนถูกเลิกจ้าง ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันการเงิน จึงได้ออก มาตรการ การช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กับประชาชน โดยล่าสุด ทางธนาคารออมสินออก “สินเชื่อออมสิน” ที่ชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน รายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพื่อเป็นเงินทุน
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำรงค์ชีพ
ชำระหนี้สินอื่นๆ
ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วน จากการกู้ในครั้งนี้ ไป ลง ทุนในสลากออมสิน แล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียว
ออมสิน ช่วยสร้างอาชีพ ให้ 200,000 เพื่อใช้เป็นเงินทุน – บังจ๊าบ

รายละเอียดของสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้คง เหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวน เงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาการชำระคืน

1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
3.หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้ดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธี การคำนวณการชำระคืนเงินกู้

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวด รายเดือน การคำนวณ การชำระหนี้ แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้กรณีการชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ของสัญญา สามารถ ชำระ คืน ทั้งจำนวน เพื่อนำไปคำนวณ วงเงิน กู้ ใหม่ได้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ใน กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจักทำนิติกรรมสัญญา
เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

หลักประกัน เงินกู้ ใช้หลักประกันประเภทหนึ่ง ประเภทใด ดังนี้

กรณีใช้บุคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.เป็นผู้มีถิ่นอาศัยที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3.ไม่เป็นพนักงานธนาคาร ออมสิน

4.ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญา แล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

สำหรับท่าน ใด ที่ สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ใกล้บ้านท่าน โทร 02 – 299 8000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *