Night

กรุงไทยใจดี ให้กู้ยืม 100,000 บาท ไม่ใช้เอกสาร

Loading

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้กู้ สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้กู้ยืม วงเงินได้ 5,000–100,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ในการใช้จ่าย หรือ เพื่อประกอบอาชีพ สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Next และรู้ผลได้ใน 5 นาที คิดดอกเบี้ยเฉพาะวเงินที่ใช้ไป ให้กู้ได้สูงสุด 1 ปี โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี สามารถสมัครขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้อมีบุคคลคนค้ำประกัน

จุดเด่นสินเชื่อ

สมัครผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
วงเงินพร้อมใช้ สูงสุดรายละ 100,000 บาท
ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
ไม่ต้องใช้เอกสาร

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยใจดี

คุณสมบัติผู้กู้

ได้รับการเชิญชวนให้ สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT หรือ กรุงไทย Connext
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

กรณีผิดนัดชําระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน ที่ค้างชําระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
อัตราวงเงินดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี ขึ้น อยู่กับ คุณสมบัติผู้กู้

วงเงิน และระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระหนี้คืนดี และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี
วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี
ค่าบริการ

ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้การอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กําหนดไว้
ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร
ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อกรุงไทยใจดี คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *