หลวงตาบุญชื่น เดินธุดงค์เท้าเปล่า จริยวัตรเรียบง่าย ฉันข้าวด้วยมือเปล่า ฉันแค่พออิ่ม

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของ หลวงตาชื่น หรือหลวงตาบุญชื่นนั้น สร้างจิต ศรั ทธ าแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน ด้วยเรื่องราวที่ท่านเดินเท้าธุดงค์ไปกลับเหนืออีสาน ไม่ขอรั บ ปัจ จั ยจนผู้คน ศรั ท ธา แม้จะอายุมากกว่า 71 ปีแล้ว ความตั้งใจที่ทำให้ท่านมาเดินธุ ดงค์ เป็นระยะทางกว่าพันกิโลเมตรนี้ เนื่องจากอยากเจริญ ตามรอย หลว งปู่มั่น และได้แสวงบุญเป็นพระสายป่ าธร รมยุติ อยากเห็นความสงบและแสวงหาสั …

Read More