น่าชื่นชม ผู้ว่าฯขอบริจาค50 บาทสร้างห้อง ICU เจ้าของโรงแรมดังเซ็นเช็คให้10ล.

ชาวเพชรบูรณ์ต่างพากันยกมือสาธุ ถึงความใจบุญของคหบดีเจ้าของโรงแรมดัง”อะเดย์อิน”เพชรบูรณ์ หลังเซ็นเช็คเงินสด 10 ล้านบาท ธนาคาร TMB สั่งจ่ายวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ร่วม ทำ บุ ญ กับโร งพ ย า บาลเพชรบูรณ์ เพื่อจัดสร้างห้อง ICU และอุป ก ร ณ์ทางกา ร แ พ ทย์ …

Read More