รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้น หน่วยทหาร ขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก

หลักสูตรเปิดรับสมัคร

1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)

เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จ านวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการจำนวน 6 เดือน เมื่อส เร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,985 นาย ดังนี้

1.1บุคคลพลพลเรือน จ านวน 397 นาย
1.2ทหารกองประจ าการ จ านวน 1,588 นาย

2 นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)

เป็น หลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจ าการเหล่าทหารราบ จ านวน 660 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจำการ/พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก และผู้ที่มีความสามารถทางด้านการกีฬา (40 นาย) เท่านั้น สำหรับทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการรับราชการ โดยต้องมีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึง ก่อนเข้ารับการศึกษา หากมีวันรับราชการน้อยกว่า 1 ปี ต้องครบกำหนดปลดใน 1 พ.ค. 64

ไม่รับ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารกองประจำการ/ทหารกองหนุน จากกองทัพเรือ,
กองทัพอากาศ, ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบบรับสมัคร : (thaijobjob.com)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขอบคุณข้อมูล :atc-rta.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล :armyinfoetc.lnwshop.com