เมฆ วินัย ทำบุญครั้งใหญ่ ไ ถ่ชีวิ ตโค-กระบือ หลังหายป่ ว ย

โ ร คตุ่ มน้ำพ อ งที่เกิดจาก ภูมิ คุ้ม กัน เป็นหนึ่งในโ ร ค ผิวหนังที่มีลักษณะเป็น ตุ่ม พ อ ง น้ำ เป็น โ ร ค ผิ ว ห นั ง เ รื้ อ รั ง ที่พบได้ไม่บ่อยมาก สาเหตุเกิดจากความ ผิด ป ก ติ ของระบบ ภู มิ คุ้ ม กันที่มาทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึด เ ซ ล ล์ ผิ ว ห นั ง ทำให้ผิวหนัง ห ลุ ด ออกจากกันกลายเป็น ตุ่ ม น้ำ และแผล ถ ล อ ก รวมถึง พันธุกรรม การ ติ ด เ ชื้ อ การ แ พ้ ย า แพ้ ส า ร เ ค มี หรืออาจเรียกอีกแบบว่า “ภู มิ เ พี้ ย น” คือ ภูมิ ต้าน ทานที่มีหน้าที่คอยต่อสู้กับ เ ชื้ อ โ ร ค สิ่งกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ โ ร ค เ พ ม ฟิ กั ส และ โ ร ค เ พ ม ฟิ ก อ ย ด์

อาการ โ ร ค กลุ่มนี้บางชนิดพบเฉพาะในเด็ก บางชนิดพบได้ในผู้ใหญ่ พบได้ทั้งเพศหญิงและชาย โดยมีลักษณะเด่นคือ เป็น ตุ่ ม พ อ ง ที่ ผิ ว ห นั ง หรืออาจมี ตุ่ ม พ อ ง ที่บริเวณ เ ยื่ อ บุ ต่ า ง ๆ ร่วมด้วย โดย ตุ่ ม น้ำ อาจมีขนาดต่างๆ กัน เมื่อ ตุ่ ม น้ำ แตกจะเกิดแผล ถ ล อ ก หรือเป็น ส ะ เ ก็ ด ทำให้มีอาการเจ็บมาก

ตำแหน่งที่พบบ่อย คือ ศีรษะ หน้าอก หน้าท้อง และบริเวณที่ ผิ ว ห นั ง เ สี ย ด สี กัน ผู้ ป่ ว ย บางรายมี แ ผ ล ที่เยื่อบุในปากเป็นอา ก า ร นำของ โ ร ค ทำให้กลืนอาหารลำ บ า ก ทั้งอาจลามต่ำลงไปถึงคอหอย และกล่องเสียงทำให้เสียงแหบได้ แผล ถ ล อ ก ที่เกิดขึ้นทั้งที่ ผิ ว ห นั ง และ เ ยื่ อ บุ จะหายช้า เมื่อหายมักไม่เป็น แ ผ ล เป็นแต่จะทิ้งรอยดำบน ผิ ว ห นั ง ในช่วงแรกและจะจางไป

เ ชื่ อว่าหลายๆ คนคงติดตามอาการป่ ว ยของ เมฆ วินัย ไกรบุตร หลังเจ้าตัวได้ป่ ว ยเป็นโ ร คตุ่ มน้ำพ อ ง ที่รักษ ามาเป็นระยะเวลานานเกือบ 2 ปี ซึ่งอาการนั้นก็ขึ้นๆลงๆ เรียกได้ว่าไม่คงที่ จนเจ้าตัวนั้นเกิดอาการท้ ออย่ างมาก

ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดี หลังอาการป่ ว ยตุ่ มน้ำพ อ งของ เมฆ วินัย นั้นเริ่มดีขึ้น โดยเจ้าตัวได้ออกมาอัพเดทว่า ได้ลองไปรักษ าแบบศ าสตร์คอมมิวนิสต์ ทะล ว งลมป ร า ณ โดยต้องฉี ดย าเข้าตามร่ างก า ยเรา ทั้งหั วเ ข่ า พุ ง หั ว รวมถึงทิ่ มเข้าไปในรูหู

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการรักษ านั้นยิ่งกว่าในหนังที่ได้ดูกันอีก

ล่ าสุดทางด้าน เมฆ วินัย ได้ไปทำบุญครั้งใหญ่ ไ ถ่ชีวิ ตโค-กระบือ หลังอาการป่ ว ยโ ร คเ ว รโ ร คก ร ร มของเจ้าตัวนั้นดีขึ้นจนเกือบ 100%

ขอบคุณข้อมูล : tnews
ขอบคุณข้อมูล : paolohospital.com