ทำดีข้ามปี ก่อนข้ามปี จุดธูปอธิษฐานจิตให้เทวดาคุ้มครองในปีหน้า

ปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ หลายๆที่อาจจะงดจัดงานปีใหม่ วันนี้แอดมินเลยมีบทความดีๆ มาฝากหลายๆคน ที่กำลังมองหาอะไรทำข้ามปีใหม่กัน ถ้าท่านไม่มีเวลาไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัด ก่อนข้ามปี ลองจุดธูปอธิษฐานจิตให้เทวดาคุ้มครองในปีหน้า

ว่ากันว่าก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2564 ตาม ค ว า ม เ ชื่ อ ของคนโบราณแล้วเราควรที่จะ จุ ด ธู ป เพื่อบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่เคยช่วยเราให้ผ่านเรื่องไม่ดี ในปีที่ผ่านมา และขอพรให้ดูแลคุ้มครองปกป้องเราในปีต่อไปด้วย โดยระหว่างจุดธูปนั้นให้เรา แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เคยทำมาทั้งหมดในปีนี้ และอธิษฐานจิตส่งต่อให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราให้มีกำลัง มีพลังในการปกป้องเราในปีหน้าด้วย

จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก แล้วท่อง นะโม 3จบ ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยุ่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยว่า

ข้าพเจ้าชื่อ ( ชื่อของตน ) นามสกุล ( นาสกุลของตน) ขอ ขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้ง ก า ย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย

ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอน คำ ส า ป แ ช่ ง ที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือ คำ สา ป ใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี

ขอจงดับ ห ม ด สิ้น ไปด้วย อนุภาพ พระ บารมีแห่ง พระ พุทธเจ้าทุก พระ องค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหา โพ ธิ สั ต ว์เ จ้ า และองค์ ม ห าเ ท พ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทาง ธ ร ร ม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญ รุ่ง เรือ งยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้มีโชค มีล า ภ มี เ งิ น มี ท อ ง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็น เ ศ ร ษ ฐี ม ห า เ ศ ร ษ ฐี ด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

“ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ”

(พระคาถาพญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง)

สุดท้ายนี้ขอฝากคำสอนของ ท่าน พระสุทธิพงษ์ อภิปุญฺโญ ที่กล่าวว่า “เมื่อใดที่จิตใจ มีเมตตาต่อกัน เมื่อนั้นจิตใจ ก็จะสูงขึ้น” ขอให้ทุกคนมีความสุขต้นรับปี 2564 กันนะคะ

ขอบคุณที่มาที่มา : พระสุทธิพงษ์ อภิปุญฺโญ