เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพกว่าล้านใบกลับมาทดสอบใหม่

ใบ ขับ ขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสาร สำ คั ญ สำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่ ก ฎ ห ม า ย กำ หนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบ อนุญาต ให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มี ใบ อนุญาต ขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตาม ก ฎ ห ม า ย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจาก ป ร ะ กั น ภั ย ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

ใบขับขี่ ถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่มีประโยชน์ในแง่ของสิทธิเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ขับขี่ ก็ไม่ควรที่จะละเลยที่จะไปทำใบอนุญาตขับขี่ และควรพกพาใบอนุญาตติดตัวไว้เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถอยู่เป็นประจำ

ประโยชน์ของใบ ขั บ ขี่

นอกจากเป็นหลักฐานที่ยืนยันและแสดงว่า เจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ ในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง แล้วนั้น ใบขับขี่ยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ อื่นๆ ด้วยดังนี้

ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ หากไม่มีใบขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบขับขี

ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉwาะงานที่ต้องการความ ส า ม า ร ถ ในการขับขี่ ก็ต้องมีใบขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ ทางอ้อม

วันนี้แอดมินมีข่าวเกี่ยวกับกรมขนส่งมาฝากทุกคน ผู้ถือใบขับขี่ ต ล อ ด ชี พ อย่าชะล่าใจ ขนส่งทางบก เตรียมเรียกกลับมาทดสอบ สมรรถภาพ ความพร้อมในการขับรถใหม่ หลังช่วงที่ผ่านมา ผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หลายครั้ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิด เ ผ ย ว่า จากกรณีที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่แบบตลอดชีพ และขับขี่รถบนท้องถนน และหลายครั้งเป็นต้นเหตุของการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ บนท้องถนนขึ้นนั้น ในเรื่องนี้ทาง ขบ. ได้มีแนวคิดที่จะมีการเรียกให้ผู้ขับขี่ รถยนต์ แบบตลอดชีพ กลับมาทดสอบสมรรถนะในการขับรถใหม่อีกครั้ง

เนื่องจากมองว่า แม้จะได้ใบขับขี่แบบ ต ล อ ด ชี พ แต่เมื่ออายุมากขึ้น แต่สภาพร่างกาย เช่น การมองเห็น และการได้ยิน อาจไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า ซึ่งก่อให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

โดยในสัปดาห์หน้า จะหารือร่วมกับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ให้จัดทำโครงการเรียกผู้ขับขี่รถ และมีใบอนุญาตแบบ ต ล อ ด ชี พ กลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่อีกครั้งกับขนส่งทางบก หรือเรียกว่า “recall” เพื่อให้ผู้ถือใบขับขี่แบบ ต ล อ ด ชี พ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งทางบกทั่วประเทศ และทำการทดสอบ ส ม ร ร ถ ภ า พ พความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง โดยยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใดที่ยังมี ส ม ร ร ถ ภ า พ ร่างกายพร้อม ก็จะ ส า ม า ร ถ ใช้ใบขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป

แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่ ส า ม า ร ถ ขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถคนอื่น ก็จะพิจารณาว่า จะต้องมีการยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ต่อไป ทั้งนี้ ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบขับขี่ ตลอด ชีพ บ้าง แต่ก็เป็นไป เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวม

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า การยกเลิกไม่ออกใบขับขี่แบบ ตลอด ชีพ ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 46 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีผู้ถือใบขับขี่ ตลอด ชีพ อีกจำนวนมาก คาดว่าอาจเป็นล้านใบ ซึ่งก็เชื่อว่าจะ ส า ม า ร ถ ตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนจากโครงการ Recall ดังกล่าวด้วย โดยโครงการจะ ส า ม า ร ถ เริ่มต้นได้เมื่อใดนั้น จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบ ขับ ขี่

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

2.มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ ในการขับรถ

3.มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตาม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ รถยนต์ และตาม ก ฎ ห ม า ย ว่าด้วยการจราจรทางบก

4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่ ส า ม า ร ถ ขับรถได้

5.ไม่มี โ ร ค ประจำตัวที่ผู้ประกอบ วิชา ชีพ เวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

6.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

7.ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

8.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ขอบคุณข้อมูล : thairath