Thursday, 30 November 2023

เห็นด้วยหรือไม่

ค้ำรถ ค้ำเงิ นกู้ ต้องรู้ กฎหม ายค้ำประกัน หยุดเจ้าห นี้เอาเปรียบ ผู้ค้ำปร ะกันหลุ ดพ้ นความรับผิ ด

ยกเลิกกฎหมายค้ำประกัน ให้เจ้าหนี้สืบเครดิตเอาเอง อยากปล่อยกู้ก็ต้องรับความเ สี่ ยงเอาเอง

ไม่ใช่โยนความเ สี่ ย งให้ผู้ค้ำ ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้มีแต่ส่วนเ สี ย

นับถือในความยุติธรรม​ของศาลครับ​ เป็นข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญมากขอบคุณ​ที่นำความรู้

มาเผยแพร่​ต่อสาธารณชน​ เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปเพื่อความสุขของสังคมครับ

VDO ค้ำรถ ค้ำเงิ นกู้ ต้องรู้ กฎหม ายค้ำประกัน หยุดเจ้าห นี้เอาเปรียบ ผู้ค้ำปร ะกันหลุ ดพ้ นความรับผิ ด