Friday, 8 December 2023

สังเกตให้ดีก่อนซื้อขาย

เรื่องของโฉนดที่ดิน เป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะมาก หากไม่ศึกษาหรือรู้เอาไว้ก่อน ก็อาจจะทำให้โดนเอารัดเอาเปรียบ

หรือโดนหลอกให้สู ญ เ สี ยได้โดยง่าย ยิ่งต้องมีการซื้อขายกันด้วยแล้วล่ะก็ ต้องดูให้ดีดีเลย อย่ า เ สี ยรู้เด็ดขาด

เพราะเมื่อพลาดไปแล้ว จะไม่สามารถเอาคืนได้

ตราครุฑแบ่งประเภทโฉนดอย่างไร
หากสังเกตดูที่หัวของโฉนดที่ดินแล้ว เราจะเห็นตราครุฆติดอยู่ด้านบนตรงกลาง และก็มีสีที่แตกต่างกันออกไป

ตราครุฑนี้ จะเป็นตัวแยกประเภทของโฉนดที่ดิน ทั้งสิทธิ์การซื้อขายและทำประโยชน์

ซึ่งคนที่มีครอบครอง หรือกำลังจะทำการซื้อขายต้องเรียรรู้ไว้อย่างแรกเลย

ครุฑสีแดง (น.ส.4)

โฉนดที่ดินประเภทนี้ สามารถทำได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย โอน จดจำนอง จะมีกฎหมายครอบคลุมทั้งหมดทั้งสิ้น หากเป็นที่ดินที่อยู่ในเมือง

จะเป็นโฉนดประเภทนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องมีการถือครองเอาไว้จนครบ 5 ปีเป็นอย่ า งต่ำ เพราะด้านหลังโฉนดจะระบุเอาไว้ชัดเจนถึงจุดนี้อยู่แล้ว

ครุฑเขียว (น.ส.3 ก.)

จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ยังไม่ได้ถือว่าเป็นโฉนดที่ดิน โดยจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ จะใช้สำหรับรับรองว่าเราได้ทำประโยชน์จากที่ดินผืนนั้น

ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ยังสามารถซื้อขาย หรือจำนองกับธนาคารได้ และยังสามารถยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินครุฑแดงได้ในอนาคต

ครุฑดำ (น.ส.3 และ น.ส.3 ข.)

ก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์อีกประเภทหนึ่ง แต่จะแตกต่างตรงที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

แค่เป็นหนังสือแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง หากจะทำการซื้อขาย ต้องรอประกาศจากราชการเป็นเวลา 30 วัน

ใบจอง (น.ส.2)
เหมือนเป็นใบจองสำหรับที่ดินทำกินที่ทางราชการเขาจัดสรรให้ จะเป็นเพียงหนังสือราชการที่ออกให้เพื่อแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน

ซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราวๆไป หากได้ครอบครองใบจองมาแล้ว ต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับใบจอง

และต้องทำให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับใบจอง อย่ า งน้อยๆต้องทำประโยชน์ให้ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของที่ดินทั้งหมด

ที่ดินประเภทนี้จะไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะเป็นมรดกตกทอดให้แก่รุ่นต่อๆไปเพื่อทำกิน หากสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ตามข้อกำหนดตอนที่ได้รับมา

ก็มีสิทธิที่จะนำไปขอออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.) หรือโฉนดที่ดินได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขของกฎหมาย

อะไรทำให้สูญเสียกร ร ม สิทธิ์ที่ดินบ้าง

ไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ปล่อยที่ดินรกร้างไม่ดูแล หากเป็นประเภทโฉนดที่ดินมีระยะเวา 10 ปี

และหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีระยะเวลา 5 ปี ที่ดินดังกล่าวก็จะตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย

บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย มีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวาง หากเป็นประเภทโฉนดที่ดินใช้เวลาเพียง 10 ปี บุคคลที่เข้าครอบครองมีสิทธิขอคำสั่งศาล

ให้บุคคลดังกล่าวได้รับกร ร ม สิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น แต่หากเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.) ใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น เราก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยทันที

และทั้งหมดนี้ คือสิ่งแรกที่ผู้ที่มีกร ร ม สิทธิ์ครอบครองเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ดินประเภทต่างๆต้องรู้ เพื่อไม่ให้สูญเสียประโยชน์ในการครอบครองของตนเอง

และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินผืนนั้นๆได้อย่ า งสูงสุด ที่สำคัญจะได้ไม่เสียรู้แก่ผู้ที่คิดจะครอบครองโดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ หากเราพลาดไปเพียงนิดเดียว อาจจะต้องเสียใจไปอีกนานเลย