Sunday, 10 December 2023

7 ข้อ ควรมีติดตัวไว้ ถ้าต้องการเป็น เถ้าแก่

ในสังคมการทำธุรกิจทุกวันนีมีการแข่งขันที่สูงมาก งานประจำก็หาย า กแ ถ มยังมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษ ะต่างๆและมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1.ชอบที่จะให้มากกว่ารับ

เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสัยลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้ เงิ นเ ดือนเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่มีนิสัยเถ้าแก่ จะบอกก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่าย เ งิ น

2.หา เ งิ น เก่ง ใช้ เ งิ น เป็น

เถ้าแก่ส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบหา เ งิ น แม้เราจะเห็นว่าคนรวยๆใช้ เ งิ น แบบไหนแต่ความจริงแล้ว พวกเถ้าแก่หา เ งิ น ได้เก่งกว่านั้นหลายเท่า

เขาจึงสามารถใช้ เ งิ น ได้อย่ างไม่ขัดสน สิ่งสำคัญคือ หากคบกับคน ร ว ย อย่ าดูเพียงแค่เขาใช้ เ งิ น แบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหา เ งิ น แบบไหนด้วย แล้วเราจะ ร วยได้ไม่ย า ก

3.มีความรับผิดชอบ

เถ้าแก่ทุกคนมักต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย รู้จักบริหารการ เ งิ น และชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมี ง า น ทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ ทันที

4.ทำสิ่งที่แตกต่าง

เถ้าแก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออกไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้วเพราะมันเหนื่อยเปล่า เถ้าแก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

5.มองการณ์ไกล

คนส่วนมากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วนมากได้รับ เ งิ น แค่ 300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่ เ งิ น เดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแก่จะมองถึงผลตอบแทนจากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิธีในการหา เ งิ น หลักล้าน

6.มีวิธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้

หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา ข า ย ของก็ย า กที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ได้ หรือคุณควรมี หุ้ น ส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่อส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอ ข า ย ของสามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะ ข า ย ให้เก่งคือการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ขายอ ย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ ข า ย ได้ง่ายขึ้น

7.ใช้เครื่องมือเป็น

การใช้เครื่องทุ่นแ รง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน ต้องมีวิธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็นโดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพราะถ้าเป็นเถ้าแก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจากก ร รม ก รมาเป็นก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง

ขอบคุณข้อมูล : krustory