Sunday, 10 December 2023

“4 ข้อ ห้ า ม ” ที่ไม่ควรขอตอนไห ว้ พ ระ

การทำบุญ ไ ห ว้ พระนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นการ ส ร้ า ง บุ ญ ให้กับชีวิตของเราและวันนี้ ท า งที ม งานของเรานั้นจะหยิบเรื่องการไหว้พระ ซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบว่า การไ ห ว้ พระนั้นจะมีอยู่หลายข้อที่โ บ ร า ณ ถือว่าห้ามข อ พ ร ขณะไหว้พระ เพราะแทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับเจอ อุ ป ส ร ร ค แ ท น สำหรับวันนี้เราเลยอยากจะ ห ยิ บ เรื่ อง ของข้อห้ามทั้ง 4 ข้อที่โบราณห้ามไว้ในขณะไหว้พระ มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระหรือบูชา สิ่ ง ศั ก ดิ์ เ พื่อขอ พ รให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆ เป็นหนึ่งในสิ่งยึด เ ห นี่ ย วจิตใจของคนไ ท ย หลายคนและยังเป็น ค ว า ม เ ชื่ อที่ทำให้เราเกิดความรู้ สึ ก เชื่อมั่นในเวลาที่ต้องการความมั่นใจเรื่องอะไรก็ตาม แต่วิธีขอ พ ร ที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไร การขอพรสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ให้ได้ผลขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง วันนนี้เรามีแนวทางมาแนะนำค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องขอย้ำกันสักนิดว่า ไม่ว่ายังไงทุกสิ่งที่กอย่างจะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลัก ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือตัวช่วยทางใจที่เข้ามาเสริมพลังความมั่นใจให้เราค่ะ

“4 ข้อ ห้ า ม ” ที่ไม่ควรขอตอนไห ว้ พ ระ

1.ไม่ขอให้ไร้ ม าร ผ จญ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากป ร าศ จากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จ”พุทธะ” ได้อย่างไร? ดังคำกล่าวที่ว่า “ม า ร ไม่มี บารมีไม่เกิด” เจอ ม า ร ผ จ ญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้าง บ า รมีขั้นหนึ่

2.ไม่ขอให้ถู ก ห วย ร ว ย แ ช ร์ หากขอแล้วพระท่านให้ โลกนี้คงมีแต่ค น ร่ำ รว ย หากจะขอ จงขอให้ตน และผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดดี ชั่ ว ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรรพชีวิตอย่าได้ เ บีย ด เ บี ย น ต่อกันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ ที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

3.ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุปสรรคของ “การบำเพ็ญ” สมหวัง หรือ ผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม

4.ไม่ขอให้ไร้ โ ร คภั ย ไม่มีทางเป็นไปได้ ก า ย สั ง ข า ร ประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้ง หนี้บาปเวรกรรม จะให้ ไ ร้โ ร ค ภั ย เป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หายจาก โ รค ภั ย แล้วใยโรงพ ย า บา ล จึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด