Thursday, 30 November 2023

15 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อน 40 ถ้าไม่อยากเสียใจตอนแก่

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การ เ งิ น เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร า ย ไ ด้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอดทั้งชีวิตของผม

1.เรียนรู้การ ล ง ทุ น โดยใช้ เ งิ น ผู้อื่น

เช่น การ กู้ เ งิ น ซื้ อ คอนโด เราจะได้ กำ ไ ร มากจาก เ งิ น ล ง ทุ นน้อย ผม ล ง ทุ น คอนโด ซื้ อ ไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ ธนาคาร ผ่ อ น จ่ า ย เดือนละหมื่น บ า ท ปล่อย เ ช่ า มาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่น บ า ท

แล้วปัจจุบันที่ ข า ย กันในเว็ บราค า 2.8 ล้าน บ า ท หาก ข า ย ไปจะได้ กำ ไ ร ประมาณ 1 ล้าน และได้ กำ ไ ร จากส่วนต่างค่า เ ช่ า กับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

2.จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้ เ งิ น เดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือกทำงานกับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

3.ลดค่าใช้ จ่ า ย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รี ไ ฟ แ น น ซ์ บ้านเพื่อลด ด อ ก เบี้ย มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัดไปปี ละแสน บ า ท เลยล่ะ

4.ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสม ได้ เ งิ น คืนกลับมา ดีกว่าการใช้ เ งิ น สด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

5.เก็บ เ งิ น ล้าน บ า ท แรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหาร เ งิ น ที่ถูกต้องจน มีล้าน บ า ท แรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

6.จงเลือก ท รั พ ย์ สิ น ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่า ข า ย ออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจ ซื้ อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสียบ่อย

7.จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็น เ งิ น ก้อนที่เอาไป ล ง ทุ น ได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของ เ งิ น โบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บ เ งิ น มากกว่าใช้ เ งิ น ไงล่ะ

8.เรียนรู้จากการ ล ง ทุ น ของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคย ล ง ทุ น ต้องเคยข าด ทุ น เป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าด ทุ น จากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะ ข า ย ได้ ผมไม่เลิก ล ง ทุ น ในหุ้ นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

9.เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิ น และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สินและผลตอบแทนจากการ ล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการ เ งิ น

10.ศึกษาหาความรู้ การ เ งิ น ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11.อ อม เ งิ น ตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอย ซื้ อ ของชิ้นใหญ่อย่า ซื้ อ ทีเดียวติดๆ กัน เช่น โทรศัพท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอยากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควร ซื้ อ ของที่มีโอกาสได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไป ซื้ อ มัน จำไว้!

12.จงเลือกนำ เ งิ น ไป ล ง ทุ น เฉพาะ เ งิ น เย็น

การ ล ง ทุ น ต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าด ทุ น และถ้าขาด ทุ น จริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนด เ งิ น สดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้ จ่ า ย อย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไป ล ง ทุ น ได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอยากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13.ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ ล ง ทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

14.หัด ล ง ทุ น เพื่อให้ มีราย ได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ล ง ทุ น ในหุ้ น กองทุนรวมตราสาร ทุ น ท อ ง คอนโด และ ข า ย ของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้น ล ง ทุ น กองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15.ออม เ งิ น แบบอื่นนอกจากฝาก เ งิ น ธนาคาร

การออม เ งิ น ทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

ขอบคุณข้อมูล : แค่ยิ้ม