1 แชร์ 1 บุญ ถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร วัดห้วยซ้อ จังหวัดน่าน

สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มีบุญมาฝากกันนะครับ ทางเพจ “วัดห้วยซ้อ จังหวัดน่าน ” ได้บอก บุ ญ เป็นเจ้าภ าพถ วา ย ภัตตาหารเช้าและเพล ในวันเกิด วันพิเศษและ วันสำคัญ ของท่าน และคนที่ท่านรัก หรือ ทำ บุ ญ อุทิศหาญา ติ ล่ วง ลั บ หรือเจ้าก รร มนา ยเ ว ร

ถวายภัตตาหาร แด่พ ร ะภิกษุ-สามเณร โรงเรียนนันทจริทเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 58 รูป ทุกวันตลอดทั้งปี จำนวน 365 วัน ซึ่งทางวัดจะต้องรั บ ผิ ด ชอ บ ค่า ใช้ จ่ า ยในส่วนของภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรทุกวันตลอดทั้งปี ทำให้ไม่ มีง บเพียงพอ

จึงมาข อบอ กบุ ญ กัญ ญา ติธ รรม ผู้มีจิตศรัท ธาทั้งหลายร่วม บุ ญใ นครั้งนี้

สามารถร่ว มบุ ญไ ด้ดังนี้
1.ถว าย ภัตตาหารเช้า เพล 1500 บาท

2.หรือร่วม บุ ญ จัดชื้อขาวสารเจ้า กระสอบละ 1500 บาท
3.น้ำปานะ 500 บาท

4.หรือร่ ว ม บุ ญ ตามกำลังศรัทธา ตามเจตนาของท่าน
สามารถ ร่ว ม ทำ บุ ญ โดยการ โ อน ผ่ าน ธนาคารได้ที่ บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาน่าน ชื่อบัญชีพระครูพิพิธนันทคุณ เลขบัญชี 114-2-63396-1

ขอบุ ญ กุศ ลใ นครั้งนี้ให้ท่านจ งเจริ ญรุ่ งเรื องใ นชีวิตทุกด้าน เพราะท่านได้ชื่อว่าเป็น ผู้ให้ ชีวิ ตก ารศึกษาแก่เด็กผู้ยากไรและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ท่านร่วม ถ วา ย ภัตตาหารมาให้นั้นเป็นเ พศ บร ร พ ชิต

เป็นผู้สืบทอดอายุพระศาสนา ซึ่งจะเป็นมห ากุศ ลอั นประมาณมิ ได้ทุกวันที่พ ร ะ ภิ กษุ สามเณรทำวัตรเช้า-เย็น พร ะ ภิ ก ษุ-ส า มเ ณร จะเจริญพร ะพุท ธคุ ณให้พรท่านทุกครั้งไปครับ

ขออนุ โ ม ทน าบุ ญ กับทุก ท่าน ที่กรุณารับเป็นเจ้าภาพภั ตตาหารถ วายพระเ ณ ร เพื่อให้มีกำลังในการเผยแพร่ พร ะศาสนาบ นดอ ยพื้นที่สูงต่อไป

อานิสงส์ของการถ ว า ย ภัตตาหาร ส่งผลให้เกิ ดภ พช า ติ ใดก็ไม่อ ด อยากหิว โ หย มี ของกินของใช้ไม่ข าด แค ล น อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยท รัพย์ส มบั ติมีกินมีใช้ตลอดปี ตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส

สอดคล้องกับสมัย พุ ธ กา ล ” นางวิสาขา” ผู้มีผิวพรรณงดงามผ่องใส เป็นเศรษ ฐี นี มีทรัพย์สิ นเงิน ท อง พร้อมทั้งบริวาร อันเนื่องมาจากถวายทานภัต ต าห าร และ ทำ บุ ญ สร้างโ ร งท าน ถ วายพระพุทธเจ้าและเหล่าพร ะอ รหั นต์ สาวกในยุคนั้น สะ ส มทา นบารมี จะส่งผลใ ห้มีกินมีใช้

ขอบคุณข้อมูล : วัดห้วยซ้อ จังหวัดน่าน