ไม่ต้องค้ำ ธ.ก.ส.ป ล่ อ ย กู้ ฉุก เ ฉิ น ดอกเ บี้ ย 0.1% ต่อเดือน

กู้ได้ไม่ต้องค้ำ ธ.ก.ส.ป ล่อ ย กู้ ฉุก เ ฉิ น ด อ ก เ บี้ ย 0.1% ต่อเดือน แถมไม่ต้องส่ ง เ งิ น ต้ น และ ด อ ก ใน 6 เดือนแรก สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร สามารถแบ่งผ่ อ น ชำ ร ะ ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

รายละเอียดการ กู้

1.วงเ งิ น กู้ รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท
2.ดอ ก เ บี้ ย คงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน
3.ไม่ต้องใช้หลักป ร ะ กั น

4.แบ่งชำ ร ะ ห นี้ ไ ด้ตามความเหมาะสม
5.ไม่ต้องส่งเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับจากวัน กู้
6.ยื่น กู้ ไ ด้ทั้งลูกค้าธนาคารธ.ก.ส. และผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

วิธีการขอ สิ น เ ชื่ อ

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE : @baacfamily
2.รายละเอียดการลงทะเบียน baac.or.th

ขอบคุณข้อมูล : salehere.co.th
ขอบคุณข้อมูล : sanook.com