Sunday, 10 December 2023

แม่ป้อนข้าวลูก รอ ล ง ท ะ เ บี ย น ล่าสุดยอด บ ริจ า ค ทะลุ 5 ล้าน

ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของชาวโชเชียลในขณะนี้เลยค่ะ จากกรณีที่มีผู้ แ ช ร์ ภ า พแ ละ คลิ ป 2 ตายาย กำลังนั่งป้อนข้าวกันอยู่ที่พื้นระหว่างรอ ลง ท ะ เ บี ยน โ ค ร ง ก า ร “เราชนะ” ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ใน จ.กำแพงเพชร สร้างทั้งค วา ม ป ร ะ ทั บ ใ จ และคว า ม ส ง ส า ร ใ ห้กับผู้พบเห็นเลยค่ะ

เมื่อสอบถามกับ เ จ้ าห น้ า ที่ธนาคารและผู้ โ พ ส ต์ ก็ได้ข้อมูลว่า ทั้งสองเดินทางมาถึง ธ นา ค า ร ตั้งแต่เวลา ตี 3 ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ รปภ. และชาวบ้านเข้าไปถามว่ามาทำไมตั้งแต่ดึกแต่ดื่น ก็ได้รับคำตอบว่า ก ลั ว ม า จั บ บั ต ร คิ ว ไม่ทัน โดยทั้ง 2 ได้ขับรถจักรยาน ยน ต์ สามล้อพ่วงข้างมาจอดรอและลงมานั่งในเต็นท์ที่ทางเ ท ศ บ า ลไ ด้นำมาตั้ง บ ริ ก า ร ห น้ า ธ นา ค า ร

ซึ่งเมื่อเรื่องราวได้ เ ผ ยแ พ ร่ อ อ ก ไป โดยมีผู้เข้ามาแ ส ด งค ว าม เ ห็ น และแสดงความส ง ส า รเป็นจำนวนมาก และตามหาว่าตากับยายคู่นี้อยู่ที่ไหน เพื่อที่จะ บริ จ า ค เ งิ น ช่ว ย เ ห ลื อ ทั้งนี้ เมื่อ ผู้ สื่ อข่ า ว ล ง พื้ น ที่ ม.10 (บ้านทรัพย์มะนาว) ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ก็ทราบว่า 2 ตายายเป็นแม่ลูกกัน โดยยายชื่อว่า นางน้อย เอี่ยมสะอาด อายุ 81 ปี ส่วนตาที่เป็นลูกชายชื่อ จำเนียร เอี่ยมสะอาด อายุ 62 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกัน พร้อมสุนัขอีก 1 ตัว

เมื่อเดินทางไปหาตายายที่บ้าน แต่ปรากฏว่าทั้ง 2 ยังกลับมาไม่ถึงบ้าน ซึ่งมีชาวบ้านมาบอกว่า รถที่ตายายขับไ ป เ สี ย กำลัง ซ่ อ ม จึงได้ขับรถย้อนกลับไปดูพร้อมกับ ผู้ นำ ท้ อ ง ถิ่ น ปรากฏว่าระหว่างทางไปพบพอดีจึงช่วยนำ ย า ย ขึ้ น ร ถ ก ร ะ บ ะก ลั บม า บ้ าน ซึ่งสภาพบ้านพักก็อยู่อย่าง ลำ บา ก โดย บ้านนี้ ลูกสาวคนรองของยาย หรือน้องสาวของคุณตานั่นเองสร้างไว้ให้ ซึ่งขณะนี้น้องสาวได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัด

คุณตาจำเนียร เล่าว่า อยู่กับแม่ 2 คน แม่ก็สายตา ฝ้ า ฟ า งม องอะไรไม่เห็นแล้ว ตนเองไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะ ลง ท ะ เ บี ยน เลยจะพาแม่ไปล ง ท ะ เ บี ย นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะเขือ เพื่อหวังเ งิ น นำ มา ซื้ อห า อาหารกินอยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ไปมา 2 วันติดแล้ว แต่จับคิวไม่ทัน เลยตัดสินใจไปเป็นวันที่ 3

โดยออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน ไปยังธ น า ค า ร ที่ห่างออกไป 35 กิโลเมตร ไปถึงตั้งแต่ ตี 3 โดยห่อข้าวไปกิน และเอาผ้าห่มไปห่มนอนรอกับแม่ที่ ธน า ค า ร ร ะ ห ว่ า ง ร อ ด้วย ซึ่งหลังจากเป็น ข่ า ว ก็มีคนจำนวนมาก บ ริ จ า คเ งิ น ช่ ว ย เ หลื อ ทำให้บรรยากาศที่บ้านของสองตายายเช้าวันนี้ ตั้งแต่เช้าก็มีส่วนราชการเดินทางไปเยี่ยม รวมทั้งนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง ก็ได้มีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ซึ่งขณะนี้ยอ ด เ งิ น บ ริ จ า ค เ ข้ามาอย่างต่อเนื่อง กว่า 5 ล้ า น บา ท แล้ว

เบื้องต้นทางนายอำเภอ จะประสานให้ ส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น เ ข้ าไปช่วยดูแล เพราะเกรงว่าตายายจะ ถู ก ห ล อ ก การเบิกจ่ า ย จ ะ ต้อง ผ่ า นล า ย เ ซ็ น 3 ใน 4 คน คือ ลูกชาย ลูกสาวยาย และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ขอบคุณผู้ ที่ บริ จ า ค และเ งิ น ที่ ไ ด้ เ บื้ อ ง ต้ น ก็ จะนำมาสร้างบ้านใหม่ แทนหลั ง ที่ ท รุ ด โ ท ร ม

ด้านคุณยายและลูกชาย ยกมือไหว้ขอบคุณค น ไ ท ยทั้ ง ป ร ะ เท ศ ที่ ช่ ว ย บริ จ า ค ยอมรับว่าไม่รู้ว่าได้ เ งิ นเ ท่ า ไ ร แต่ก็ดีใจ นอกจากนี้ ผู้ สื่ อ ข่ า ว ยั งถ า ม ว่ า “รู้ จั กเ งิ น ล้ า น ไ ห ม ” ทางตายายบอกว่า “ไม่ รู้ จั ก “

ขอบคุณข้อมูล khaosod.co.th