แก้ วิ ก ฤ ติ ขอ ข ม า เจ้า ก ร ร ม นายเวร จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้า ก ร รม น า ย เ ว ร ที่ต่างกัน จึงควรสวดเพื่อข อ ข ม า ต่อเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งอดีตชาติที่ผ่านมา หรือเคยล้วงเกินแก่ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคย ส า บ า น บนบาน ต่อสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการ

การขอขมา ก ร ร ม มิใช้การลด ก ร ร ม แต่อย่างใด แต่เป็นการขอ ข ม า ต่อสิ่งที่เคยล้วนเกินมา ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่เรา

ต่อไปนี้เป็นคำข อ ข ม า และอธิ ฐ าน จิต สำหรับอธิ ฐ า นต่อหน้าพระพุทธรูป

ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง(ทิศตะวันออก) และทำก่อนเวลา12.OOน. หรือก่อนเที่ยงวัน..เฝ้ารอจน ธู ปดับ หาก ธู ป ติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง6เดือนไปค่อยทำใหม่ครับ

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง)

เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว(หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูชาในบ้านได้ครับ

จากนั้นกล่าว (นะ โม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)
จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรม นายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรด อ โ ห สิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำ อ ธิ ษ ฐ า น คำ ส า บ า น ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้า สู่ พร ะ นิ พ พ า น เทอญ
ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำ ส า บ า น คำ อ ธิ ษ ฐ า น ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะ ช า ติ ใ ดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดี อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้ ขอถอนความ อา ฆ า ต พ ย าบ า ท และ คำ ส า ป แ ช่ ง ใ นทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจาก คำ ส า ป แ ช่ ง ของปวงชน ของเจ้า ก ร ร ม น า ย เวร
ขอให้พ้น น ร ก ภู มิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : siamvariety