Friday, 8 December 2023

เ ช็ ก เ ล ย ผู้มีได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” จำนวน 3,500 บาท นาน 2 เดือน


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปตัวเลขผู้ที่จะเข้าร่วม โ คร ง ก า ร เ ร าช น ะ ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในวันที่ 19 ม.ค.นี้ รวมทั้งเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งคาดว่า ระบบการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเหมือนกับการเปิดลงทะเบียน ค นล ะ ค รึ่ ง เนื่องจากการเปิดลงทะเบียน คน ล ะ ค รึ่ ง เป็นรูปแบบใครมาก่อนได้ก่อน ต้องผ่านขั้นตอนการรอรับรหัส OTP

ส่วนโครงการนี้ จะเป็นการคัดกรองสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะมี ก าร คั ด กร อ งผู้ ไ ม่ ผ่ า น เก ณฑ์ ออกไปเรื่อยๆ โดยเบื้องต้นตัวเลขผู้ที่เข้าร่วม โ ค รง ก าร จะใกล้เคียงจำนวน 40 ล้ า นค น รวมกับเกษตรกรด้วย

ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันว่า โ คร ง ก า ร เ ร า ช น ะ รัฐจะดูแลผู้ที่ควรจะได้รับ โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รัฐจะดูคนที่ควรจะได้ทั้งประเทศ โดยดูฐานข้อมูลว่าใครไม่ควรได้บ้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้องเรียนเหมือนที่ผ่านมา ส่วนคนที่เคยเข้าร่วม โ คร งก า ร เ ร า ไ ม่ ทิ้ ง กั นแ ล้ ว ถ้าพิจารณาแล้วว่าผ่านเกณฑ์ก็เข้าร่วมโครงการเราชนะได้

กลุ่มเบื้องต้นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ “เราชนะ”

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40)

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน อาจจะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โค ร ง ก า ร ค น ล ะ ค รึ่ ง จำนวน 15.3 ล้ า น คน คลังอาจจะ ดึ ง ข้ อ มู ล เ หล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะ ถู ก ตั ด สิ ทธิ์ แต่ถ้าเข้าเกณฑ์จะได้รั บ เ งิ นอั ต โ น มั ติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่าน แ อป เ ป๋ า ตั ง โดยไม่ต้อ ง ล ง ท ะเ บี ย น

สรุปเลยก็คือ

ใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้บ้างนะ

– กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า งานฟรีแลนซ์
-คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ ต้ อ ง ล งท ะ เ บี ย น แ ล้ ว รับสิทธิ์เลย)
– เกษตรกร
– ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ในระบบประกันสังคม

ใครหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาในรอบนี้บ้างนะ

– ข้าราชการ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
– ผู้ที่มีรายได้สูง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ ล ง ทะ เ บี ย น ได้ภายในช่วงสิ้นเดือนม.ค.นี้ โดยจะ แ จ ก เ งิ น 2 เดือน คือกุมภาพันธ์ และ มีนาคม ซึ่งรายละเอียดการล ง ท ะ เ บี ย น จ ะ ไ ม่ ยุ่งยากเหมือนมาตรการ “เ ร าไ ม่ ทิ้ ง กั น ” ที่มี ชุ ด คำ ถ า ม เ ชิ งลึ ก เพื่อพิจารณาว่าได้รับ ผล ก ร ะ ท บ จริงหรือไม่

ขอบคุณข้อมูล :thairath.co.th

ขอบคุณข้อมูล : ปันโปร – Punpromotion