Sunday, 10 December 2023

เหมียวน้อยฟูฟู โดนทิ้งอยู่บ้านตัวเดียว นั่ง “ร้องไห้” หน้ากล้อง

เป็นที่น่าเอ็นดู เมื่อน้องเหมียวฟูฟู ถูกเจ้าของ ทิ้ ง ไ ว้ ที่ บ้ า น ตั ว เดียว เหงาจน น้ำ ต า ร่ ว ง หน้ากล้อง กลายเป็น ไ ว รั ล ไปในทันทีหลังส า วจี น รา ยหนึ่งได้เ ผ ย แ พ ร่ ค ลิ ป วิ ดี โ อ เจ้าเหมียวน้อยของเธอนั่งร้อ ง ไ ห้ หน้ากล้องดูแลสัตว์ หลังเจ้าของ ทิ้ ง ไ ว้ ให้ อยู่ บ้านคนเดียว

ค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว ถู ก บัน ทึ กไว้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในเมืองซูโจวทางตะวันออกของจีน หลังจากที่นางเมิ่งจะต้องออกไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอในเมืองใกล้เคียง เพื่อเ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง เ ท ศ ก า ล ปี ใ ห ม่ จี น

แต่เธอก็ ไ ม่ ไ ด้ นำ เจ้าฟูฟู น้องเหมียวพันธุ์บริติชชอร์ตแฮร์ วัย 2 ข ว บ ไปด้วย เนื่องจากเธอ กลั ว ว่ า มันจะไ ม่คุ้ น กั บสถานที่และพ่อแม่ของเธอ ทั้งฟูฟูนั้นเป็นแมวที่ ขี้ อ ายและ ติ ด เ จ้ าข องมากที่ผ่านมามันชอบที่จะใช้เวล า ส่ ว น ม า ก อยู่กับเธอ

ซึ่งในตอนที่เธอไปเยี่ยมพ่อแม่นั้น เพื่อความแ น่ ใ จ ว่ าเจ้าฟูฟูยังสบายดี เธอก็ ได้ เ ต รี ย มอาหารและ น้ำ ไ ว้ให้มันอย่างดี ก่อนที่เธอจะเดินทางและจะเข้ามาดูฟูฟูผ่านกล้องดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ

คลิ ป วิ ดี โ อ ที่ ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ ออ กมานั้นจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อนางเมิ่งเรียกชื่อ เจ้าฟูฟูนั้นมีอ า ก า ร น้ำ ต า ค ล อ เ ห มือ น จ ะ ร้ อ งไ ห้ อ อ ก มาหลังจากที่ได้ ยิ น เ สี ย ง เ จ้ าของอีกครั้ง หลังจากนั้นนางเมิ่งก็ พู ด ต่ อว่า ‘คิดถึงฉันไหม ไม่กี่วันเดี๋ยวกลับไปหานะ’ เจ้าฟูฟูก็หันไปมองที่ประตูก่อนจ ะ เขี่ ย ก ล้ อ ง ด้ ว ย อุ้ ง เ ท้ า น้อ ย ๆ

ขอบคุณข้อมูล : dailymail
ขอบคุณข้อมูล : tvpoolonline.com