Friday, 8 December 2023

เรื่องราวของยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ ๑๖ กิโลกรัมประดับด้วย เพชรกว่า ๒๐๐ เม็ด

มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งเเม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศมาสมโภชเเละนมัสการพระธาตุพนม

ตามตำนานพระธาตุพนม ในอุรังคนิทานกล่าวว่า สมัยหนึ่งในปัจ ฉิม โพ ธิก า ล พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระอานนท์ ได้เสด็จมาทางทิศตะวันออก

โดยทางอากาศ ได้มาลงที่ด อนกอน เนา แล้วเสด็จไปห นองคันแ ทเสื้อ น้ำ (เวียงจันทน์) ได้พ ย าก รณ์ ไว้ว่า ในอนาคตจะเกิด บ้านเ มือง ใหญ่ เป็นที่ปร ะดิ ฐา น พระพุทธ ศา สนา จากนั้นได้เสด็จไปตามลำดับ

ได้ทรงประทานร อย พระพุ ทธบา ทไว้ที่ โพนฉัน (พระบาทโพนฉัน) อยู่ตรงข้ามอำเภอโพนพิสั ย จังหวัดหนองคาย แล้วเสด็จมาที่ พระบาทเวินปลา ซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบัน ได้ทรง พยา กร ณ์ ที่ตั้งเมืองมรุกขนคร (นครพนม)

และได้ประทับ พักแ รมที่ ภูกำ พร้า หนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเสด็จข้า มแม่น้ำ โขง ไป บิณ ฑ บ าตที่เมือง ศรีโค ตรบู รณ์ พักอยู่ที่ร่มต้ นรังต้ นห นึ่ง (พระธาตุอิงฮังเมืองสุวรรณเขต)

เเละสำหรับงานใหญ่ประจำปีของชาวนครพนมเเละชาวไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับงานนมัสการพระธาตุพนม โดยในปี ๒๕๖๓ ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกภาคก็จะเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุพนมเป็นจำนวนมากในทุกปี

โดยเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเพจ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า ปลียอดพระธาตุพนม วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา ๕๙ นาที อนุโมทนาบุญใหญ่ สมโภช ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓

ขอขอบคุ ณภาพจากเ ฟ ซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเเละขอบคุ ณเพจ มหัศจรรย์สกลนคร
ขอบคุณข้อมูล : songworldnull.com