เปิดขั้นตอน ล ง ท ะ เ บี ย น “ม.33 เรารักกัน” รับ เ งิ น 4,000 บาท เริ่ม 21 ก.พ.นี้

ขั้นตอน การลง ท ะ เ บี ย น โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อรับ เงิ น เยียวยา 4,000 บาท หากลงท ะ เ บี ย น แล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถ “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้

จากกรณีโครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุป ร ะ ส ง ค์เพื่อช่วยเหลือเ ยี ย ว ย าแบ่งเบาภาระค่าค ร อ ง ชี พ ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง C V – 1 9 คาดว่าจะมีผู้เข้าข่าย มี สิ ท ธิ์ ไ ด้รับเงินเยี ย ว ย า ในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะ จ่ า ย เ ยี ย ว ย า ร า ยละ 4,000 บ า ท ใช้วง เ งิ น ป ระ มาณ 37,100 ล้ าน บ า ท

ขั้นตอนการลง ท ะ เ บี ย น และท บท ว น สิ ท ธิ์ “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

การ ลง ท ะเ บี ย น เพื่อขอรั บ สิ ท ธิ์

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 ลงท ะ เ บี ย น ผ่ าน เว็ บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ธนาคารทำการต รว จ ส อ บ ข้ อมู ล ร วมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ตรวจส อ บ ส ถ า น ะผู้ได้รับสิ ท ธิ์ ผ่ า นทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยั น ตั ว ต น ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น “เป๋าตัง”

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิ ท ธิ์ จะได้ว งเ งิ น ผ่ าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ กา ร ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริ ก า ร ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุ ง เ งิ น “/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”

การขอทบทวนสิ ท ธิ์

วันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 เปิดให้ขอ ท บ ท ว น สิท ธิ์ ล งท ะ เ บี ยน ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 ธนาคารทำการตรวจส อ บ ข้ อ มู ล รวมทั้งประมวลผลคั ด ก ร อ ง

วันที่ 5-11 เม.ย. 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รั บ สิ ท ธิ์ ผ่ านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกด ยื นยั น ตั ว ตน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิ ท ธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บ า ท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 เริ่มใช้จ่ า ย ซื้ อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บ ริ ก า ร ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”

ขอบคุณข้อมูล : msn.com