Thursday, 30 November 2023

อนุโ ม ทน าบุ ญ ลูกชายม หา เศร ษฐี ทิ้งมรดกกว่า 2 แส น ล้ าน เพื่ อดื่ ม ด่ำในพระธ รร ม

อนุโมทนาบุญ ใครว่าในยุคนี้ไม่มีเศร ษ ฐีห นีความร ว ย เพราะในความเป็นจริงเศร ษ ฐีก็ห นีความร วย คนจนก็ห นีความจน ต่างคนก็ต่างห นี สุดแต่ว่าใครจะห นีพ้น บางครั้งความสำเร็ จสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนอาจแต่ต่างกัน บางคน

อย ากมีทรั พย์สินเงิ นทองมากมาย บางคนชอบอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดา บางคนใฝ่หาเส้น ทางธรรมะ ดั่งเช่น เรื่องร าวลู กช า ยมหาเศร ษ ฐีท่านนี้ ลู กเศร ษ ฐีมาเลย์ซึ้งรสพระธรรม บวชไ ม่ยอมสึ ก ปฏิเส ธรับมรดกมูลค่า

กว่า 9 พัน ล้ านเหรี ย ญส ห รั ฐแถมยังเป็นศิษย์หลวงพ่อชา วัดหนองป่ า พง อีกด้วย เมื่อ 25 เม.ย.2556 ลู กช ายคนเดียวของมหๅเศร ษ ฐี ที. อนันดา กริชนัน ซึ่งเป็นมหาเศร ษ ฐี ผู้ใจบุญสุนท าน ชาวศรีลังก า

โดยครอบครัวนี้มีลู กส าว 2 คน และมีลู กช ายเพียง 1 คนคือ พระอาจๅรย์สิริปันโน จบการศึกษ าจากประเทศอังก ฤ ษ และสาม ารถพูดได้ถึง 8 ภาษา พระอาจ ารย์สิริปันโน ได้เลือกที่จะอุปสมบท เป็นพระภิกษุเมื่อ 18 ปีที่แล้ว และไ ม่เคย

มองย้อนกลับมาอยากใช้ชีวิตฆร า ว าส โดยปฏิเ ส ธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขย า ยอาณ าจักรธุรกิจของบิด า รวมทั้งปฏิเ ส ธที่จะรับมรดกของครอบครัว ซึ่งมูลค่าร าว 9 พัน ล้ านเหรี ย ญ ส ห รั ฐ แต่กลับเลือกเดินบนเส้น ทางของการเจริญ

สมาธิภาวนาตามแน วปฏิบัติสๅยพระป่ า ของไ ท ย โดยเป็นลู กศิษย์ส า ยพระโพธิญ าณเ ถ ร ห ล ว งพ่ อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่ าพ ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การบวชเป็นเรื่องของการสะสม

ของแต่ละบุคคลจริ งๆ และไม่ใช่เป็นการห นี เอาตัวร อ ด บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา จึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีอัธย าศัยน้ อมไปในความเป็นบรรพชิ ตเห็นประโยชน์ของการขั ดเกลากิเ ล สที่มีเป็นอย่างมาก

ในเ พ ศของบรรพชิ ตซึ่งเป็นเ พ ศที่สู งกว่ า ค ฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรื อ นของคฤหั ส ถ์ เป็นที่หลั่ ง ไ ห ลมาของ อ กุ ศ ลธรรมทั้งหลาย แล้วจึงสละทุ กสิ่งทุ กอย่างมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิ ต

ซึ่งเป็นอัธย าศัยของบุคคลนั้นจริงๆ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุ น คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณข้อมูล : teensmediagroup.com