Sunday, 10 December 2023

อนุโมทนาบุญ เอกชัย ศรีวิชัย ปลงผมเข้าพิธีอุ ป ส ม บ ท

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีบุญมาฝากทุคนกันค่ะ ขออนุโมทนาบุ ญ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่วัดท่าเเค หมู่ 1 ตำบลท่าเเค อำเภอเมือง จัง ห วั ดพัทลุง เอกชัย ศรีวิชัย

หรือนาย บุญรอบ ศรีวิชัย อายุ 58 ปี นักร้อง นักเเส ด งเเละผู้กับกำหนั ง ชื่ อ ดั ง ได้เข้าพิธีอุ ป ส ม บ ทอย่างเรี ย บง่ าย

โดยมีคุนเเม่เรี ย ง ศรีวิชัย อายุ 82 ปี ม ารดา นั่งรถเข็นเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วย ญ าติพี่น้ อ งที่ส นิ ท เหล่ าศิลปิน

ประกอบด้วย เจนนี่ ได้หมดถ้าส ด ชื่ น บอส วงกลม ไพศาล ขุนหนู พระเอกจ ากเรื่องสะพานรักส ารสิน เเอม ซีทู ยาว

นาโยง โทง ท อ งเเดง ตลอดจนบรรดาเเม่ยกที่เดินทางมาจากทั่วส ารทิศเข้าร่ว มในพิธีจำนว นมาก ในช่วงเช้าพิธี

เริ่มจากเเม่เรี ย ง ม ารดาของเอกชัย ปรงผมให้ ต่อด้วยญ าติๆเเละเเม่ยก เข้าเเถวร่ว มปล งผมกันอย่างคั บ คั่ ง

จากนั้นเอกชัยเปลี่ ย นชุ ด น าคเข้าสู่พิธีเเก้บนหน้ า รู ปเหมือนพ่อขุนศรั ท ธ า ต้นกำเนิดมโนราห์ ที่ประชาชน

ทางภ าคใ ต้ให้ความเคารพเเละศ รั ท ธ า ขึ้นชื่อลือเลื่องที่ศักดิ์สิ ทธ์ ที่ศาลาประดิษฐ านรู ปเหมือนภายในวัดท่าเเค

จนเป็นที่มาของการที่เอกชัยได้บนบ านศ าลกล่าวต่อหน้บ รู ปเหมือนพ่อขุน ศ รั ท ธ า โดยขอให้เเม่เรี ย ง ซึ่งเป็นม ารดา

ที่ไม่ ส บ ายหนั กก่อนหน้านี้ หากเเม่เรี ย งมีอาก ารดีขึ้น เอกชัยจะอุ ป ส ม บ ท ให้กับพ่อขุน ศ รั ท ธ า ซึ่งล่ า สุ ดเเม่เรี ย ง

มีอาก ารดีขึ้นเป็นลำดั บ เอกชัย จึงเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อการเเก้ บ น ดั งกล่ าว จากนั้นเริ่มจัดขบ ว นเเห่น าคเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ

สร้างความส นุ กสน านให้กับเหล่าญาติเเละเเม่ยก สร้างความป ลื้ มปิติกันอย่างทั่ วหน้ า

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ