Thursday, 30 November 2023

อนุโมทนาบุญ คุณตาสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ บ ริ จ า คที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ชุมชน

สวัสดีครับ กราบอนุโมทนาสาธุ ในมหากุศลที่คุณตามา ทองรักษ์บริจาคที่ดินผื นใ ห ญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโร ง พ ย า บ าล

เรื่องราวที่ทางเพจ พระนพดล สิริวํโส ได้โพสต์มาจาก พะเยาโพสต์ กับมหากุศลอันยิ่ง ใ ห ญ่ของคุนตาชาวจังหวั ดพะเยา

ที่ได้ใจบุญมอบที่ดินผื นใ ห ญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโ ร งพยาบาล เพื่อให้นำไปพัฒนาส่งเสริ ม สุขภาพของชาวบ้านในชุมช นละเเวกดังกล่าว

เเละสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสั ง ค มต่อไปจนสร้างเสี ยง ชื่นชมของผู้ที่ได้รับรู้เรื่ อ งราวตามมาอย่างมากมายขอร่ ว มอนุโมทนาบุญกับคุนตา

ขอคุนตาเเละครอบค รั ว มีความสุขความเจริ ญสาธุๆ คุนตามา ทองรักษ์ ส่ งม อ บที่ดินให้สร้างโ ร งพยาบาล เพื่อประโยชน์กับชุมช น

ตำบลบ้านต๊ำ จังหวั ดพะเยา โดยการถวายที่ดิ น ไว้ในบวร พุ ท ธ ศ า ส นานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวั ต ถุทาน ที่มีอานิสงส์มากร่ ว มอนุโมทนาบุญกับคุนตาด้วยครับ

ซึ่งในโ ล ก อ อ นไ ล น์ ก็มีการชื่นช มในมหากุศล ที่คุนตามา ท อ งรักษ์บริจาคที่ดิ นให้โ ร งพยาบาล กราบอนุโมทนาสาธุ กับคุนตามา ท อ งรักษ์ด้วย

ขอให้คุนตามีสุขภาพเเ ข็ งเเรง อายุยื นยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไ ท รให้ลู กหลานไ ปนานๆ

วันที่ชีวิตไม่ข า ดทุน คือ วันที่ได้ทำบุญและให้ อ ภั ย

วันที่ชิวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ