หลวงปู่เเสงพระป่า ก ร ร มฐานสายหลวงปู่มั่น ผู้หยั่งรู้วิถีชีวิตสมถะ

หลวงปู่เเสงพระป่าก ร ร มฐๅนสายหลวงปู่มั่น ผู้หยั่ งรู้วิถีชีวิตสมถะ เรียบง่าย วันนี้มีประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ

ความลี้ ลั บ ไส ย ศ า สตร์เพราะในประเ ท ศ ไ ท ยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่ อเเละมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศ า ส น า

เเหล่งรวมประวั ติ ศ า สตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนว นมาก วันนี้แอดมินขอมานำเสนอเรื่องเล่าหลวงปู่เเสง จนฺทวํโส มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน

ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงปู่เเสง จนฺทวํโส ท่านเกิ ดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2454 บ้านโพนตู ม อำเภอนาเเก ตำบลก้านเหลือง จ.นครพนม

ท่านยังเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อุปส มบทเมื่ออายุ 19 ปี ที่วัดศรีสำราญๆ ต.ก้านเหลือง จ.นครพนม พระอุปัชฌายะ พระอินทรบวชเณรหน้าไ ฟ ตอนอายุ 19

หลังจากบว ชส่ง ศ พ คุนตาสู่ จิ ต ก า ธารเเล้ว ท่านจะสึ ก เจ้าอาวาสไม่ยอมสึ กให้ ท่านจึงธุดงค์ไปทาง ขอนเเก่น บ้านไผ่ ร้อยเอ็ด จ นถึงอำเภอเขมราฐ ใช้เวลา 7 เดือน

พร้อมอุปส ม บ ทเป็นพระภิกษุฉายา จนฺทวํโส นามพระอุปัชฌายะ พระครูบริหารเกษมรัฐ วัดบ้านเเก้ ง อำเภอเข็มราช จังห วั ดอุบลราชธานี

หลวงปู่เเสงท่านเป็นพระป่าก ร ร มฐานศิษย์สาย ท่านใช้เวลาเล่าเรียนนักธ ร ร มตรี โท เอก จ นสำเร็ จ หลวงปู่เเสง จนฺทวํโส เป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบตามพ ระ ธร รมวินัย

เอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธ ร รม มีความรู้ความเห็นลึ กซึ้ ง มีปฎิภาณเทศนาเเจ่มเเจ้ง โวหารไพเราะจั บใจ เเละยังสำเร็จฌาณสมาบั ติขั้นสูง

เพียงท่านจับมือใครคนนั้น ท่านจะรู้หม ด ทุ กเรื่องในตัวคนนั้น ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระศ า ส นา ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศั กดิ์เป็นพระครูอุดมรั ง ษี

อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง ตอนนี้หลวงปู่เเสง จนฺทวํโส ตอนนี้ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ ท่านอายุ 108 ปี พรรษา 89

อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคึว สนฺธมํ คือ ผู้มีปัญญาเฉลี ย วฉลาด ย่อมตั้งตนได้ ด้วยต้นทุนเเม้น้อย

เหมือนคนก่อไ ฟน้อยขึ้นฉะนั้น เคล็ ด ลั บ 108 ปี ยังใช้ชีวิตปกติ นางชุติมนต์ เหลนผู้คอยอุปัฏฐาก

เผยว่า เเม้อายุจะล่วงเลย 108 ปี พรรษา 89 เเต่สายตาหลวงปู่เเสงยังดี หากจะอ่านหนังสือจะใส่เเว่ น ชอบสนทนา

สนุกสนานติดตลกไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่เคยเจ็ บป่ ว ย เคยเข้าโรง พ ย า บ า ลเเค่ 1 ครั้งด้วยสาเหตุอุ จ จ าระอุ ดตั น

ไม่เคยนอนกางมุ้ง เเต่ยุงก็ไม่กั ด เป็นคนที่ไม่รู้ร้ อ นรู้หนาว อากๅศหนาวเหน็ บเพียงใด จะใส่เเค่สบงห่มด้วยจีวร ปล่อยวาง

ไม่ยึ ดติ ดกับวัตถุใด เเละความสุขสบาย เคล็ดลับที่หลวงปู่เเสง อายุยืนคือ ชอบฉันท์ เ นื้ อปลา นมยี่ห้อเเอนชั วร์

โอวั ลติน มะละกอ กล้วยน้ำหว้า ส่วนมะขามหวานจะชอบเป็นพิเศ ษ เเละท่านยังปลูกกล้วย มะขามไว้ที่บ้านเกิด ทุ ก ต้นจะออกลู กดกจ นเป็นที่น่าเเปล กใจ

วันที่ชีวิตไม่ข า ดทุน คือ วันที่ได้ทำบุญและให้ อ ภั ย

วันที่ชิวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ