หลวงปู่ดู่ วัดสะแก สอนกล่าวคำอธิษฐานเวลาทำบุญ ให้ได้ดังคำขอ

เชื่อว่าคนส่วนมากจะการเข้าวัดทำ บุ ญ เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทย ปฎิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทำ บุ ญ ทำ ท า น หรือการใส่บาตร สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่างๆ ซึ่งหลังจากทำ บุ ญ เรามักจะ อ ธิ ษ ฐ า น เพื่อขอให้ ทำมา ค้ า ขึ้น ร่ำ ร ว ย การงานต่างๆ

วันนี้เรานำคำสอนของ หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการกล่าวคำ อ ธิ ษ ฐ า น หลังทำ บุ ญ โดยหลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ ท่านได้เคยสอนเรื่องการ อ ธิ ษ ฐ า น ขอพรสั้นๆ ว่าให้กล่าวเพียงสั้นๆ ดังนี้

“ขอให้พบเเต่ความดี ไม่มีความ ทุ ก ข์ นิพพานะ ปัจจโย โหตุ”

เหตุผลที่กล่าวสั้นๆ แบบนี้ เพราะคำว่า “ความดี” นั้นก็คือรวมครบทั้งหมด ทั้งฐานะ ร่ำ ร ว ย สุขภาพดี มียศ โ ช ค ล า ภ ฯลฯ และสำหรับ “ความ ทุ ก ข์ ” นั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดี ไม่มี ทุ ก ข์ ไม่มี โ ร ค ไม่มีภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มี อั น ต ร า ย ใดๆ ฯลฯ

ท่านยังกล่าวอีกว่า “ผู้ใดที่เคยสร้าง บุ ญ สร้าง กุ ศ ล มากับข้า แม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขาร ธ ร ร ม ของข้า แต่พอพบเห็นหลัก ธ ร ร ม คำสั่งสอนของข้า แล้วเกิด ศ รั ท ธ า คนผู้นั้นแหละเคยสร้าง บุ ญ สร้าง กุ ศ ล มากับข้า เคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้า

ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ ธ ร ร ม ะ ภาวนาไตรสรณคมณ์ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว รีบพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้า ข้าจะคอยช่วย ศ รั ท ธ า ข้าจริงนับถือข้าจริง แกคิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงแก แกไม่คิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงแก ข้าอยู่ใกล้ ๆ แกจำไว้”

ขอบคุณข้อมูล : devmeu, kaijeaw