Thursday, 30 November 2023

หนุ่มขยันเรียนด้วยตังเอง

เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจนต้องมากรีดยางและมุงสังกะสีเล็กๆ

อยู่เก็บเงินจากการกรีดยางเรียน กศน. ซึ่งเรียนค่าเวาร์อาทิตย์ เรียนวิชาชีพเพื่อประกอบใช้ซึ่งเขาก็รับตั ดผม ซึ่งไม่มีร้านแต่มีเพียง

จักรยานคู่ก า ยเท่านั้น อีกเงินที่ได้จาการกรีดยาง เขาเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง จนตอนนี้ต้องบอกว่า

เขาสุดยอดมนุ ษย์จริงๆค่ะ โดยเรื่องราวนี้ถูกแชร์จากผู้ใช้เฟสบุ๊คท่านหนึ่งว่า เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวที่ย า กแ ค้ นแสนส าหั ส

พ่อติดเ หล้า แม่ขี้เ ม า แยกทางกันตั้งแต่เขาเพิ่งจบประถมปลาย เขาไม่เพียงเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนลำแ ข้ งของตน ทำงานเลี้ยงตัวเอง

ตั้งแต่สิบขวบเ ศษเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ว่า หากจะมีชีวิ ตที่ดีกว่า จะต้องพาชีวิ ตตัวเองไปอย่างไร นั่นทำให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิ ต

ตามลำพั งในเพิงมุงสังกะสีกลางสวนยางพารา ที่ไม่เพียงแต่ไม่มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่แม้แต่ฝาผนัง มุ้ง หรือโอ่ง ไห สักใบก็ยังไม่มี

ทว่าสิ่งที่เขามีอย่างเต็มที่ก็คือ อิสรภาพ ที่จะพาตัวเองไปตามที่จิตสำนึก ฝ่ายดีใฝ่ฝัน

เขาใช้เวลาแปดเดือนในแต่ละปี รับจ้างกรีดยางพารา แบ่งรายได้ที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งส่งตัวเองเรียน กศน.ในวันเสาร์ อาทิตย์ ทั้งหลักสูตรสามัญ

และวิชาชีพตัดผม อีกส่วนหนึ่งเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิกด้วยตัวเอง ที่กระท่อมของเขา ขณะที่เขาหุงข้าวด้วยไม้ฟืน

จากหลุมบนดิน กินกับเห็ดกับผักหญ้า ปูป าที่หาจากในป่าในทุ่ง ปลดทุ กข์ในป่า อาบน้ำท่ าในบึง เด็กหนุ่มอาชีพกรีดยางคนนี้

ไม่เพียงสามารถเขียนวงจรอิเล็คโทรนิกเองได้ เขายังทำแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า เก็บลงแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์เล่น

เฟซบุ๊คยามฝนตกเขายังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำที่ต้มจากหลุมบนดิน ทดลองทำแก๊สที่ผลิตจากการหมักข้าวในขวดน้ำอัดลม

แล้วส่งไปเก็บไว้ในย างรถย นต์ เป็นพลังงานสำรอง บั ดก รีวงจรอิเลคโทรนิคส์ด้วยการเ ผ าล ว ดทองเหลืองด้วยไม้ฟื นแทนการใช้หัวแ ร้ ง ฯลฯ

ในวันที่มีผู้สะท้อนความจริงว่า ระบบการศึกษาที่ล้ มเ ห ลว ผลิตคนรุ่นใหม่ที่ทำข้อสอบพอได้ แต่สอบตกอีคิว ทำงานไม่เป็น ไม่มีความอดทน

และข าดความรับผิดชอบ น่าคิดว่า อะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มผู้มีแต่ความขาดและอัตคัตขั ดสน

จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4 เชี่ยวชาญทั้งวิช าการใช้ชีวิต วิชาชีพ วิชาช่าง รวมทั้งนวัตกรรมล้ำยุค และที่สำคัญคือ

คิดเป็นเขาเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ท่องเที่ยว เปิดโลกหลังปิดหน้ายางในแต่ละปี โดยติดป้ายให้บริการตัดผมฟรีไปตลอดเส้นทาง

กับจักรย านคู่ใจ เดินทางเรียนรู้โลกไป และ แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ย ากแ ค ล นสองข้างทาง ด้วยหั วใจบริสุ ทธิ์.

เขาชื่อ กบ อนุรักษ์ สมมะ เด็กหนุ่มจาก จ.บึงกาฬ ให้หลายคนที่กำลังท้อและเขาเองคือสุดยอดมนุ ษย์