Sunday, 10 December 2023

สุนารี โพสต์ขายที่20กว่าไร่ แฟนคลับขอช่วยอีกแรง เผยความสุขแท้จริง

ค ว า ม สุ ข ที่ แ ท้ จริ ง คือ ค ว า ม สุ ข ที่อยู่ในตัวคุณ เป็น ค ว า ม สุ ข ที่เกิดจากการที่ คุ ณ พ อ ใจในตัวเองและสิ่งที่คุณมี พอใจกับร่างกาย จิ ต ใจ และ จิ ต วิ ญ ญ า ณข อ ง ตั ว เ อ ง ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง คือการที่ คุ ณ รู้ สึ ก รั กตัวเอง บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า ค ว า ม ส ง บ ซึ่งแน่นอนว่านิยามค ว า ม สุ ข ของแ ต่ ล ะ คน นั้ น ค ง ไ ม่ เ ห มื อ น กัน

ค ว า ม สุข ที่แท้จริง ช่วงนี้เฮงสะดุด ลูกทุ่งและคอมเมนเตเตอร์ดัง สุนารี ราชสีมา พลาด ร า งวั ล ที่ 1 เงิ น ก้อ น ใ ห ญ่ 30 ล้ า น แบบน่าเสียดายไปหลายที หวยงวดที่ผ่านมา (16 ก.พ.64) ก็ทำสุดเซ็ง เจ้าตัวถึงกับโพส ต์ค ลิ ปห วย แ ด ก หลายง ว ด ขอแ ด ก มึ ง บ้ าง พร้อมเอา ล อ ตเ ต อ รี่ ยั ด ป า ก กิ น มันซะเลย

เป็นใครก็ เ สี ย ด า ย ห นักเพราะ เ ล ข ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ าล ของตัวเอง ชุดใหญ่ 3 0 ล้ า น ตรงกับเล ข ร า ง วั ล ที่ 1 แบบ ฉิ ว เ ฉี ย ด ผิ ด ที่ เล ข ตั ว แ ร ก และเ ล ขตั ว สุ ด ท้ า ย เท่านั้น ทำเอาลูกทุ่งดังถึงกับถามว่า แ ส บ ท ร ว ง ไหมเลยทีเดียว

ล่าสุด สุนารี โพสต์ประกาศ ข า ย ที่ดิน โดยบอกว่า ข า ย ที่ 23 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว. บางบัวทอง พร้อมแจ้งเบอร์โทรไว้ แคปชั่นด้วยว่า “ส น ใ จ ต่ อ ร อ ง ร า ค า ได้จ้า” ขณะที่ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อาสาว่า “หนูจะช่วย ป ร ะก า ศ ข า ย ให้อีกแรงนะคะ”

นอกจากนั้น สุนารี ยังโ พ ส ต์ ค ลิ ป ขณะตั้งวงกินข้าวกับแม่และครอบครัวแบบ เ รี ย บ ง่ าย พร้อมแคปชั่นว่า “คว า ม สุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ” โดยเนื้อเพลงว่า ปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้ เก็บแรงก้อนสุ ด ท้ า ย กลับไปหา ไปกอดค ว า ม สุ ข ใจที่บ้านเฮา”

ขอบคุณข้อมูล : khaosod.co.th