สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหางานอยู่ วันนี้เรามีประกาศรับสมัครงานมาฝากกันค่ะ ท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ลองไปสมัครกันดูได้นะคะ แต่ต้องรีบๆสมัครกันแล้วนะคะ เพระาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2564 เท่านั้นค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 301 /2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ด้วยสำนักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ ภารกิประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน (onesqa.or.th)

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐แห่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)พ.ศ.๒@๓ และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับ ผศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

-สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือการประกันคุณภาพ การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.เจ้าหน้าที่ ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

-สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.เจ้าหน้าที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

-สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 302 /2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา) 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 15,000 บาท ปริญญาโท 18,000 บาท

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-อายุระหว่าง 22-40 ปี

สถานที่ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2216-3955 ต่อ 121-123

ขอบคุณข้อมูล : หางานราชการ

ขอบคุณข้อมูล : onesqa.or.th