Friday, 8 December 2023

สาธุมหาบุญใหญ่ บริจ า คที่ดินกว่า 150 ไ ร่สร้างวัด

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

สำหรับอดีตพระเอกตลอดกาล สรพงศ์ ชาตรี ถือเป็นผู้ที่ใจบุญผู้ยึดมั่นในหลั ก ธ ร ร มคำสอนทางพระพุ ท ธ ศ า ส น า

ทั้งนี้ยังบริจ าคที่ดินกว่า 150 ไร่ สร้างวัดโนนกุ่ม วัดหลวงพ่อโต พร้อมจัดภูมิทัศน์ในส่วนต่างๆตามความเหมาะสม

ริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้ว จังหวั ดนครราชสีมาวัดนี้มีการสร้างรูป ห ล่ อทองเหลืองรมดำของสมเด็จพุฒาจ ารย์โต

พรหฺมรังสี ขนาดใ ห ญ่ที่สุ ดในโ ล ก มีโบสถ์ที่สร้ๅงอย่างใหญ่โตเเละงดงามบริเวณโดยรอบมีสวนอุทยานที่น่าพักผ่อน

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกเเห่งหนึ่งในเมืองโคราช โดยพระอาจ ารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่

ซึ่งเป็นพระอาจ ารย์คุนสรพงศ์ ชาตรี ไปปฎิบัติธรรมด้วยนั้นได้เเนะนำให้ไปอธิษฐ านจิ ตขอพรบารมีสมเด็จพระพุฒ าจารย์

โต พรหมรังสี วัดระฆั ง เเล้วงานทุกอย่างทีทำจะสำเร็ จดังประส งค์ทุกประการ ตลอดเส้ นทางส ายหลักถนนมิตรภาพนี้

มีเหล่ๅสาธุชนหลั่งไ ห ลเเวะเวียนเข้าสักการะทำบุญกันอย่างไ ม่ข าดส าย ขออนุโมทนาสำหรับผู้สร้างบุญร่วมกัน

ขอให้อ ายุ วัณโณ สุขัง พะลัง พรสี่ประการนี้เป็นสมบั ติอันประเ ส ริ ฐ เ ลิ ศยิ่งกว่าทรั พ ย์ใดๆ

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท