Friday, 8 December 2023

สาธุบุญพร้อมกัน คุณแม่กรองมณี บริจาค 1 ล้าน ร่วมสร้างวิหารพระนอนวัดป่าภูผาสูง

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีข่าวทำบุญมาให้ทุกคนร่วมอนุโมทณาสาธุบุญกันค่ะ

สาธุกับคุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธานก ร ร มกการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณแม่ผู้มีจิตใจเป็นบุญมากร่วมสร้างวิหารพระนอนฯถวายปัจจัยเดือนละ 100,000 บาท จนกว่าจะครบ 1,000,000 บาท สาธุ

คุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ท่านจะมักทำบุญสร้างกุ ศ ลอยู่เรื่อยมา ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุญกุ ศ ลหนุนนำสาธุๆๆ ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระนอน เพื่อประดิษฐานองค์พระนอน สาธุบุญใหญ่

บุญกุศลผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ ชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล

ผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา

ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมที่ดี ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง

เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบาย ที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ

อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ และจะได้บ ร ร ลุ คุ ณ ธ ร ร มต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

“บุญที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโบสถ์อีกอย่างหนึ่ง คือการทำบุญที่เกี่ยวกับการปิดทองฝังลูกนิมิต เพราะเป็นการทำบุญของชาวพุทธที่มีความเชื่อว่า ได้อานิสงส์มหาศาล วัดต่างๆ จะจัดงานผูกพัทธสีมา หรือฝังลูกนิมิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เมื่อมีการสร้างพระอุ โ บ ส ถ แม้จะขยายขอบเขตก็เป็นเวลานานมาก เชื่อกันว่า ใครที่ทำบุญจะได้อานิสงส์มาก ในอรรถกถาบาลีกล่าวถึงอานิสงส์ในการผูกพัทธสีมาไว้ ๖ ประการ คือ ไม่มีโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บทุกช า ติ ป ร า ศ จ า ก อุ ปั ท ว ะทั้งหลาย

ไม่เกิดในตระกูลต่ำ หากเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นท้าวพระยามหา ก ษั ต ริ ย์ หากเกิดในเทวโลกจะเป็นท้าวสักกเทวราช สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส และอายุยืน เหล่านี้เป็นความเชื่อในเรื่องผลบุญในชาตินี้ และชาติหน้า นั่นเอง” พระร า ช ธ ร ร มวาที กล่าว

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : วัดป่าภูผาสูง

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก