Thursday, 30 November 2023

สาธุคำเดียว ได้บุญมหาศาล ไม่มีโอกาสทำทานแต่อยากได้บุญให้ทำแบบนี้

“สาธุคําเดียว” จะได้บุญอย่างมหาศาลเหลือล้น

วิธีการอนุโมทนาบุญที่ถูกต้อง

การโมทนาแปลว่า “ยินดีด้วย” สิ่งสําคัญที่จะให้เกิดบุญสูงสุดคือ ต้องกล่าวคําสาธยินดีด้วยความจริงใจ หากสักแต่กล่าวว่า สาธุๆๆ ไปอย่างนั้น

มันก็จะไม่ได้อะไร แต่คําว่า “สาธ” นั้นก็ไม่จําเป็นต้องออกเสียงหรือไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้ก็ได้ เพียง แต่เอาใจที่ยินดีทําก็เกิดผลบุญได้เลย

การแสดงความยินดีกับคุณงามความดีหรือความสําเร็จของผู้อื่นเป็นคุณธ ร ร มของพระพรหมก็คือ “มุทิตา” เป็นตัวหนึ่งใน พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นบุญใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตเตอสังกิลิฎเฐ สุคติ ปาฏิกังขา” ถ้าก่อนตายจิตผ่องใส ก็ไปสู่สุคติ หมายถึงส ว ร ร ค์ก็ได้พรหมก็ได้นิพพานก็ได้

สุดแล้วแต่กําลังใจของเรา การโมทนาบุญนั้นพึ่งเข้าใจว่าเป็นการทําให้จิตใจชุ่มชื่นใจ เขาทําดีเรายินดีด้วย ยินดีกับความดี

ของเขาไม่ซ้ําตัวของเราเองก็อยากจะทําความดีตามเขาบ้างเพราะเราเห็นเขาเราก็ชอบเป็นการสร้างพื้นฐานพลังแห่งบุญให้ เกิดขึ้นในจิตด้วยตัวเองและเป็นจุดเริ่มต้น

ในการขวนขวายสร้างคุณงามความดีอื่นๆ ต่อไปสิ่งที่พึงระมัดระวังในการโมทนาบุญก็คือ “ความอิจฉาริษยา” นั้นเป็นตัว

ทําล า ยบุญประเภทนี้อย่างแรงกล้า ประเภทที่ว่ากลัวคนอื่นจะได้บุญมากกว่าเรา หรือคิดไปเองว่าบุญเราจะหมด เราอุตส่าห์ทํา มาอย่ามาแย่งบุญของฉัน ฉันไม่ให้หรอก

เมื่อใดที่จิตคิดเช่นนี้จิตก็จะปรากฏความเศร้าหมองทําให้บุญที่เราทํามีผลย่อหย่อนลงไป และทําให้เราไม่ได้กุศลจากการ โมทนาบุญของผู้ขอโมทนาบุญจากเราเลย

จึงควรวางกําลังใจและอธิฐานจิตเราเมื่อมีผู้ขอนุโมทนาบุญจากเราเสมอว่า “ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้

ให้กับท่านทั้งหลาย ที่ขอโมทนาบุญกับเราในทุกครั้งทุกโอกาส ไม่ว่าเราจะทําในอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดี และที่จะปาเพ็ญต่อไป ในอนาคตก็ดี ที่เราได้ทราบก็ดี ไม่ทราบก็ดี จะเป็น มนุษย์หรือเทพพรหม เทวา พญานาค ก็ดี ที่มีกายเนื้อก็ดี ไม่มีกายเนี้ อก็ดี

ขอให้เขาเหล่านี้ จงประส พ แต่ความสุขพ้น จากความทุกข์พ้นภัยจากวัฏสงสาร สัมผัสพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยเทอญ” การโมทนาบุญยังแบ่งออกได้ตามขนาดของบุญและวาระได้สามประการคือ

การอนุโมทนา หมายถึงการโมทนาบุญ ของบุคคลใดในการทําบุญเฉพาะครั้งใดครั้งหนึ่ง เช่น พ่อแม่ได้ไปทําบุญเลี้ยงพระที่ วัด

เราก็ได้อนุโมทนาบุญยินดีในบุญนั้นด้วยครั้งหนึ่งการมหาโมทนาบุญ หมายถึงการยินดี โมทนาความดี กุศล ผลบุญทั้งปวง ที่ได้ปรากฏขึ้นแบบทั่วอนันต์จักรวาล

ทั้งสามภพและหนึ่งนิพพาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งล่วงข้ามมิติของสถานที่และกาลเวลา ถือเป็นมหากุศลที่จะ ไหลรวมมาหล่อเลี้ยง ดวงจิตของ พระโพธิสั ต ว์ ทุกตวงให้สว่างไสว การมหาโมทนาบุญนี้ เป็นการปฏิบัติมุทิตาบารมีระดับสูง สุต ซึ่งเกิดขึ้นในเหตุก า ร ณ์ครั้งสําคัญๆ ทางพระพุทธศา ส น าเลย

การโมทนาบุญ หมายถึงการโมทนาบุญยินดี ในบุญจากกองกุศลที่หมู่คณะนั้นได้ปาเพ็ญ เช่น การโมทนาบุญกฐินทาน ผ้าป่า หรืองานสมโภชฉลองสิ่งก่อสร้างทางศ า ส นสถาน

หรือการโมทนาบุญของบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะในบุญที่เขาผู้นั้นปาเพ็ญมาตลอด เช่น โมทนาบุญคุณความดีของพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ ปาเพ็ญเพียรมาตลอดชีวิต เป็นต้น

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ