Friday, 8 December 2023

ฤทธิ์ เติมน้ำมันลิตรละ 16.4 บาท

กลายเป็นข่าวฮือฮาผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ฤทธิ์ ลือชา” นักแสดง รุ่นใหญ่ที่ใครๆก็รู้จัก

โพสต์ภาพขณะเติมน้ำมันพร้อมระบุข้อความว่า เติมเองก็ได้วะ!ถ้าถูกขนาดนี้!

ที่มาเลย์วันนี้เติมน้ำมันให้เห็นกันจะๆไปเลย เบนซิน 95 คิดเป็นเงินไทยลิตรละ 16.4 บาท

ตาไม่ฝาด แน่เติมกับมือจ่า ย ตั ง ค์ ด้วยตัวเอง อยากจะขับเล่นให้ทั้งวันไม่อยากกลับไทย

ไปเห็นน้ำมันเกือบจะลิตรละ 45 บาทเลย ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ยะ? หลังจากโพสต์ ดั ง กล่าว

ทำให้มีผู้คนเข้ามาแชร์ และแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่วิพา ก ษ์ วิ จ า ร ณ์

อาทิ รับหิ้วมั้ยคะ , มีผู้นำ ฉ ล า ด ก็แบบนี้ ล่ ะ ค่ ะ , ไปบวกค่าทาง ด่ ว น อีก+2+3 เป็นต้น

บ่ ง บอกถึงระบบการบ ริ ห า ร ของ รั ฐ บ า ลไทย และร า ค า ค่ า กลั่นน้ำมัน เป็น เ ห ตุ

ทำให้น้ำมันในประเทศไทยมี ร า ค า สูงกว่าประเทศมาเลเซียกว่าเท่าตัว