Friday, 8 December 2023

พระผู้มีแต่ให้ ‘หลวงพ่ออลงกต’ ดูแลคนที่ยๅกไร้และผู้ป่วຍกว่า 2,000 ชีวิต

อีกเรื่องราวที่น่าเคารพบุ ญชาอย่างยิ่งสำหรับหลว งพ่ ออลงกต เจ้ าอาวาสวั ดwระบาทน้ำพุ ที่คอยอุปการะคนย ากไ ร้

ถึงแม้ว่าการช่ ว ยเหลือผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่กิ จของส งฆ์ หรือหน้าที่ของwระ แต่หลวงพ่ออลงกต ก็ต้องออกไปบิณฑบาตหาข้าวสารอาหารแห้ง

และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำมาดูแลผู้คนย ากไ ร้กว่า 2000 คน ที่อาศัยอยู่ในวั ดwระบาทน้ำพุ

และหากญาติโยมมีจิตศรั ทธาก็ยังสามารถนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาบริ จา ค ได้ที่วั ดwระบาทน้ำพุเลย

สำหรับผู้ที่ได้บริ จา ค ทางวั ดเองก็จะมีการบันทึกข้ อมู ลของผู้ใจบุ ญจิตศรัทธาเก็บไว้เพื่อนดำเนินการออกใบอ นุโ มท น าบัตร

และสามารถบริ จา ค เป็นรา ยเดือน โดยเป็นการอนุญา ตให้ธนาค ารดำเนินการตัดเงิ นจากบั ญ ชีเข้าบั ญ ชีของวั ด

ซึ่งทางวั ดก็มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เงิ นเพื่อมารั ก ษ า ผู้ป่ ว ย และค่ าใช้จ่า ยในการรั ก ษ า ก็สูงถึงเดือนละ 5 ล้าน

โดยมสงวั ดwระบาทน้ำพุยังคงมีอีกหลายชี วิ ตรอคอยความช่ ว ยเหลือจากผู้ใจบุ ญจิตศรั ทธา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือเป็นปัจจัยให้กับทางวั ดได้ที่ 089-7420731

อ้างอิงจาก : บอบบาง

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ