Sunday, 10 December 2023

ฝนตก เราก็ไป จะทิ้ งญาติโยมได้อย่างไร

“ ฝนตก เราก็ไป “ ไปแจกอย่างมีเมตตา กรุณาปราณีต่อผู้รับ วานนี้ รถพุ่มพวงเพื่อปวงประชาจากศรัทธาประชาชน

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพล นำรถเข้าหาสาธุชน ด้วยสภาพที่ฝนต กทั้งคืน ทำให้น้ำขั ง รอการระบาย ต่อให้เราต้องลุยน้ำ ข้ามความลำบ าก

ยังไม่เท่ากับ ญาติโยมที่ต้องหาเช้ากินค่ำ อีกทั้งต้องกั กตัว เราได้แต่อดทนและสู้ เพื่อนำความอิ่มไปให้โยม ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุ กท่าน

“เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” “การค้ำจุนของเมตตาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ย าก” ไม่เหมือนกับการค้ำจุนของเครื่องค้ำจุนอันเป็นวัตถุทั้งหลาย

“อันวัตถุเครื่องค้ำจุนทั้งหลายนั้น เราไปจัดวาง เพื่อค้ำจุนสิ่งใด ก็จะค้ำจุนเพียงเฉพาะสิ่งนั้นให้มั่นคงดำรงอยู่”

“แต่เมตตาเครื่องค้ำจุนนั้น” มิได้เป็นแบบเดียวกับวัตถุเครื่องค้ำจุน “เราแผ่เมตตาไปในผู้อื่นสั ต ว์อื่น ผู้ที่ได้รับผลจากเมตตาเครื่องค้ำจุนก่อนผู้อื่นสั ต ว์อื่น

คือตัวเราผู้แผ่เมตตานั้นเอง” แม้ผู้อื่นสัตว์อื่นจะได้รับความค้ำจุนจากเมตตาของเรา “แต่ก็จะได้รับที่หลัง จะไม่ได้รับก่อนผู้แผ่เมตตาเป็นอันข าด” ฟังแล้วไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเช่นนี้ .. “

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

ขอบคุณที่มา : วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ