ผ่อนไม่ไหวมีทางออก

1.คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิ ด สัญญา หรือ ค้างผ่อนชำระหลายงวด โดยจะต้องชำระค่ าเสี ยห าย

ค่าขา ดประโยชน์ อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหลายงวด จะยิ่งเ สี ยค่าเ สี ย ห ายจำนวนมาก
กรณีการคืนรถ

โดยที่ไม่ผิ ดสัญญา หรือ ไม่ได้ค้างผ่อนชำระ ลักษณะนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าเ สี ยหา ยหรือค่าข า ด

ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไม่ได้ค้างชำระไฟแนนซ์จะคิดเพียงค่ าส่วนต่างเวลาที่ข า ยรถและข า ดทุนเท่านั้น

2.ข า ยให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสั ญ ญ า

ขา ยให้บุคคลอื่นโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เช่าซื้อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเ สี่ ยง

อย่างมากๆ หากคนที่ซื้อรถไปแล้วเอาไปข ายให้คนอื่นต่อ หรือรถหา ย ผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิ ด ชอบเต็มๆ

อย่างไรก็ตาม เป็นกรณีที่ไม่แนะนำอย่างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่ อ น

หรือเอาไปขา ยให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อรถจะต้องปว ดหั วไปตามหารถมาคืนไฟแนนซ์

3.การขา ยให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสั ญ ญ า

เป็นการขา ยเปลี่ยนสั ญญ า และนำเงินที่ได้ไปปิดจ่ ายไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ปลอดภัย

ทั้งคนค้ำประกัน ปลอด ภั ยทั้งผู้เช่าซื้ อด้วย แต่ต้องหาคนซื้อรถหาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้อง

ยอมขา ยข าดทุน เพื่อแลกกับเวลาและค่าใช้จ่า ยที่จะตามมาในอนาคต

4.รีไฟแนนซ์ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างห นี้ ใหม่

โดยขยายระยะเวลาการผ่ อ นออกไป และขอลดหยอนการผ่ อ นในแต่ละเดือนลง

แต่ผลที่อาจจะตามมาคือ เสี ย ดอกเบี้ ย หรือผลประโยชน์ให้กับไฟแนนซ์ที่มากขึ้น

5.เจรจาขอผ่อน เฉพาะด อ กเ บี้ยไปก่อน

โดยยังคงเงินต้นไว้ เผื่อในอนาคต ผู้เช่า ซื้ ออาจจะมีเงินก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ายขึ้น

สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่อนไ ม่ไหว ไ ม่มีเงินโปะ และไ ม่ยอมเอ ารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก

ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไฟแนน ซ์ฟ้องแพ่ง ในข้อหาผิ ดสัญ ญ าเช่าซื้ อ

โดยบังคับยึดรถ หรือตามยึดทรัพย์อย่างอื่น แต่ฟ้องค ดีอ าญ าข้อหายั ก ย อ กทรัพย์ไม่ได้

กรณีที่สอง

ไม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยไปขา ยต่อเต็นท์รถ หรืออื่นๆ ในระหว่างสั ญ ญ า เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินค ดีอาญ า

ในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ เพราะกร ร มสิทธิ์รถเป็นของไ ฟแ น น ซ์ ดังนั้น เจ้าของรถไ ม่มีสิ ทธิ์ที่จะไปขา ย

อย่างไรก็ตาม หากจัดการเรื่องรถยนต์เรียบร้อยแล้ว อ ย่ าลืมทำประกั นรถยนต์คุ้มครองรถของทุกคนด้วยน

และหากไ ม่อย า กเ สี ยเงินซ้ำซ้อน โด นโก งประกั นอีก ก็ทำประกั นกับบริษัทที่น่าเชื่ อถือเลยครับ และยิ่ง

หากมีโปร หรือเป็นประกันรถยนต์ผ่อนได้ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระทางค่ าใช้จ่ า ยที่เพิ่งเจอมาส ดๆ ร้ อ นๆ