Friday, 8 December 2023

ผู้ว่าเมืองสุรรณ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้ าน เป็นทุนการศึกษ าให้ 3 นักเรียนสอบติ ดเเพทย์

เรื่องราวที่เรานำมาฝ ากวันนี้ นับว่าเป็นเรื่ อ งรา วที่ทำเอาชาวเมืองสุพรรณ ที่ฟังแล้วอิ่มเอมหั วใ จมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ

เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงิ นส่ว นตัว 1 ล้ านบ าท เป็นทุ นการศึกษ าเเก่นักเรียนโ ร งเรียน กรรณสูตรศึกษาลัย 3 ร าย ที่สอบเข้าศึกษ าต่อคณะเเพ ทยศาสตร์ โดยที่ห้องปฏิบั ติงานผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวั ดสุพรรณบุรี มอบทุ นการศึกษ าให้เเก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสู ต ร ศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จำน ว น 3 ร ายที่สอบเข้าศึกษ าต่อในระดั บอุดมศึกษาคณะเเพทยศาสตร์ ได้เเก่

1.น ายปัณฑิต ลี้วิบูลย์ศิลป์ คณะเเพทยศาสตร์ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนว น 5 หมื่ น 8 บ าท

2.น างสาวไอศิกา พราหมเกษม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพย าบ าล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 หมื่ น 8 บ าท

3.น างสาวชนิกานต์ ภู่มาลา คณะเเพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ศู น ย์จ.ราชบุรี จำนวน 5 หมื่ น 9 บ าท

เเละจะม อ บทุ นต่ อเนื่องในปีการศึกษ าที่ 2 ถึ ง 6 ทุนละ 5 หมื่ น 5 บาท รวมเป็นเงิ นจำน ว น 1 ล้ านบ าท โดยเป็นทุ น ให้เปล่า ไม่มีเงื่ อ น ไ ข เพื่อส นั บส นุ นนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความประพฤติดีเเละตั้ ง ใ จเรียนได้มีโอก าส

ทางการศึกษ า ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังห วั ดสุพรรณบุรีกล่า วว่าในฐา นะที่มาทำงานที่จังหวั ดสุพรรณบุรี ก็ต้องตอบเเทน บุญคุนของเเผ่นดิน ด้วยการช่วยเห ลื อชาวจังห วั ดสุพรรณบุรี โดยม อ บทุ นการศึกษ า เพื่อช่ ว ยลดภาระค่ าใช้จ่ ายของครอบครั ว

ขอให้บริหารจั ดการเวลา ในการเรียนให้จบการศึกษ าเเละเมื่อเรียนจบการศึกษ าเป็นเเพทย์เเล้ว อย่ามุ่ งเ น้ นการ เปิดคลินิกเพื่อหาร ายไ ด้เพียงอย่า งเดียว เพราะเงิ นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุ ดในชีวิต เเละขอให้ทำงานรับใช้ต อ บเเทนบ้านเมือง

ขอบคุณข้อมูล : teensmediagroup.com