ปลูกมอนสเตอร่าให้ติดใบด่าง ขายต้นเป็นล้าน

เพื่อนๆ ค ง เ ค ย ได้ยินประโยคที่ว่า ต้นไม้บ้าอะไรร า ค า เป็นล้าน แ พ งขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่ามั้ย หรือมีเ งิ นอย่างเดียวซื้ อ ไม่ได้ต้องโ ง่ ด้วย

แน่นอนว่าถ้าเป็นพูดถึง ต้ น ไ ม้ ร า ค า หลักล้ า น หรือราคาน่ า รั ก หลัก ห มื่ น คงห นี ไ ม่พ้นร า ค า ไ ม้ ด่ า ง แน่นอน ซึ่งบางชนิดสูงกว่าต้นไม้ส า ยพั น ธุ์เดี ย วกันที่ไม่มีลักษณ ะด่ าง ถึงสิบเท่า แล้วเพื่อนๆเคย ส ง สั ย กันมั้ยว่า ไม้ด่ า ง ทำยังไง หรืออะไรคือวิธีการทำให้ต้น ไ ม้ ด่ า งที่ได้ผลดีที่สุด

โดยปกติการเกิดไม้ ด่ า ง จะเกิดจากปั จจัยทางธ รร มชาติ เช่น การขาดแสง ขาดส า รอ า ห า ร ความผิ ดป กติ ท างพั น ธุก ร รม และโ ร ค การเกิดไม้ด่ า ง โดยพึ่ง พ าวิธีก า ร ทางธรร มชา ติหรือร อให้ต้ นไม่ด่ างเองเป็นไปได้ ย า ก ดังนั้นการจะทำไม้ ด่ า ง ต้องใช้การขย า ยพั น ธุ์โดยมนุษย์ เพื่อให้มีปริ ม า ณไม้ ด่ างเพียงพอต่อความ ต้ อ งการ ของต ล า ด

ไม้ ด่า ง ทำ ยังไง ใช้ต้นไ ม้สีเ ขี ย ว ธรรมดาทำได้ไหม ? คำตอบคือสามารถทำได้โดยการ ตั ด แสงแดด หรือสารอาหารเช่น เอาถุงสี ทึ บ มาคลุม

เพื่อไม่ให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้ แต่เป็นการทำให้ต้ นไ ม้อ่อน แอ และเปลี่ยนสี เพียง ชั่วคร าวเท่านั้น เมื่อต้นไม้แ ข็ง แร งก็จะกลับมาเ ขีย วเ หมือนเดิม และแน่นอนว่าการ ด่ า ง แบบนี้ไม่มี ร า ค า

ไม้ด่างทำยังไง เพาะเมล็ดได้ไหม ? ขอตอบเลยว่าการ ซื้ อเม ล็ ด มาปลูกเพื่อลุ้นให้ต้ นไม้ ด่าง ไม่ต่างจากการซื้อสลาก กิน แ บ่ ง รั ฐ บา ล คือ ซื้ อเ ม ล็ ด ได้ในร า ค า ถูกแต่ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเติบโตขึ้นเป็นไม้ด่าง เช่น เมล็ดมอนสเตอร่าไจแอนท์

สำหรับคนที่ต้องการต้นไม้ด่างมากๆ ไม่ แ น ะนำ ให้ซื้ อเ ม ล็ ดมาลุ้น เพราะนอกจากเปอร์เซ็นก า รได้ไม้ด่างน้อยแล้ว ส่วนใหญ่หากพบการ ด่ า งจะ ด่ า ง ในปริมาณ น้ อ ย

ไม้ด่างทำยังไง เพาะเ นื้อ เยื่ อได้ไหม ? การเพาะเนื้อเยื่อเป็นวิธี กา ร ขยา ยพั นธุ์ ที่สามารถทำจำนวนได้มาก และข ย า ยพั น ธุ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้ อเ สี ย คือต้นทุนสูง

และใช้เวลานานในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะไม้ ด่ า งที่มีอัตราการเ จริ ญเติ บ โต ช้า กว่าต้น ไม้ปกติอยู่แล้ว ทั้งนี้ การขยายพันธุ์โดยการเพ า ะ เ นื้ อ เ ยื่ อในไม้ด่างที่มีการ ด่ า งไ ม่เ ส ถี ย รมีโอกาสที่จะได้ไม้ 3 ลักษณะ

คือ ไม้ด่าง ไม้เขียว และไม้เผือก หากเลือกแ ม่ พั นธุ์ที่ ด่ า ง มากเกินไปก็จะทำให้ได้ไม้เนื้อเยื่อที่มีความด่างมากเกินไปจนถึงเผือก

ซึ่งทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรง มีโอกาสตายสูง และขายไม่ได้ราคา หากเลือกแ ม่ พั น ธุ์ที่มีความด่ างน้อยก็จะได้ไม้เ นื้ อ เยื่ อ ที่มีความ ด่ า ง น้ อ ยไปจนถึงไม่ด่างเลย ซึ่ง ข า ย ไม่ได้ราคาเช่นเดียวกัน

ไม้ด่างทำยังไง ปักชำได้ไหม ? การปัก ชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นที่ นิ ย มอ ย่างมาก เนื่องจากใช้เวลาไม่นานต้นไม้ก็ใหญ่พร้อม ข า ย และได้ไม้ที่ได้มีลักษณะด่างเหมือนต้นแม่

แต่ข้ อ เสี ยคือไม่สามารถทำจำนวนได้มากเท่าการขยายพั นธุ์โด ยวิธี เพาะเ นื้ อเยื่ อ

สรุปการทำให้ไม้เขียวธรรมดาเป็นไม้ด่างเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องใช้การข ยาย พั นธุ์ วิธีการทำให้ต้นไม้ด่างที่ได้ผลดีที่สุด และนิยมมากที่สุดคือ การเ สีย บ ยอด รองลงมา คือการปั กชำ,การเพาะเ นื้ อเ ยื่ อ และลำดับสุดท้ายคือการเพ าะเ มล็ด