Friday, 8 December 2023

บ ริ จ า คที่ดินกว่า 327 ไร่ มหาเศรษฐีพันล้าน สร้างวัด ทิ้งชีวิตสุขสบาย บวชวัดป่า

คนเราเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของชีวิตแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ ปล่อยวางทุกอย่าง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ท้ายสุดทรัพย์สินเงินทองก็เอาไปไม่ได้ มีแต่ความดีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไป เช่นเดียวกับท่าน ‘ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์’ หรืออดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ได้ ล ะ ทิ้ ง ชีวิตมหาเ ศ ร ษ ฐี แล้วไปบวชในวัดทุรกันดาร

โดยท่านได้ละทางโลกทิ้งสมบัติมากมายบวชที่ ทุ ร กั น ด า ร และท่านได้ม อ บ ที่ดินสร้างวัดบำรุงพระพุทธศาสนา กว่า 327 ไร่ ก่อนหน้านี้คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Winvestment ซึ่งเป็น Holding Company ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ และธุรกิจโรงแรมและท่าจอดเรือ

คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้ค้นพบความ สุ ข ที่แม้จริง ที่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ บริ ว าร เงินทองมากมาย ท่าน ย อ ม หันหลังให้ทางโลก ไม่ยึ ด ติด กับสบัติมากมาย มรดกมากมายที่หามาได้ ตัดสินใจ ล า เพื่อ ล า อุปสมบทเป็นพระ ภิกษุ ณ วันป่าหางไกลเงียบสงบ ที่สำคัญท่านเองต้องดูแลตัวเองปฏิบัติหลายๆอย่างด้วยตัวท่านเอง

ต้องบอกว่าคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ หรือเศรษฐี พัน ล้า น ทำธุรกิจได้แก่ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ท่าจอดเรือยอชต์ เฮเว่น ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ส่วนธุรกิจค้าส่งสินค้าเ ก ษ ตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองธุรกิจการผลิต บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และ ท่าเรือน้ำลึ กสงขลา และภูเก็ต

ย้อนไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และครอบครัว พร้อมเครือญาติตระกูลภัทรประสิทธิ์ ได้แสดงความจำนงกับพระราชปริยัติ (สฤษฏิ์ สิริธโร) เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ขอบ ริจ า คที่ดิน 327 ไร่ ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ แด่พระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาตามเ จตนารมณ์ ของคุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้จากไป

พิธีถวายที่ดินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2548 ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้น เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป

ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรั ท ธ า ได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้น

เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประ โ ยช น์ อย่างสูง ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา และประช าชนทั่วไป นอกจากนี้ได้มีการ สร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวัดโดยมีผู้มีจิตศรั ท ธ า เป็นผู้บ ริ จ า ค แล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง