บุญบารมีหลวงพ่อรวย ขอให้ถูก ห ว ย ราง วั ล ที่ 1

บุญบารมีหลวงพ่อรวย ขอให้ถูก ห ว ย ราง วั ล ที่ 1

มีเคล็ดลับมาบอก อยากรุ่งเรือง อยากมีท รัพ ย์ ในกระเป๋ามาก ค้าข า ย เงินดี กำไรงาม สวดคาถ าหลวงพ่อ ร ว ย ต้องบอกก่อนว่า หลวงพ่อ ร ว ย นั้นนับว่าเป็น เ ก จิ อาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธยา

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิ ทธา จาร ย์ หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตตา มหานิ ยม โชคลาภ นอกจากวัต ถุมง ค ลเครื่อง ร าง ของข ลั ง ที่ถูกกล่าวข านมา หล ายปี

นอกจากนี้เ หล่าพ่อค้าแม่ค้า คนทำมาหากินก็ยังบูช าสวดค า ถา ขอพรเส ริ มมงคลให้ลู กร่ำ ร วย เป็นคาถาเรียกท รั พ ย์ บางคนเรียกว่า คาถามห าเ ฮง ใครก็ตาม ที่ได้บูชาพร้อมกับท่องบทสว ดหลวงพ่อรวยอ ยู่เป็นป ระจำ

ก็จะช่วยเส ริมความ ร่ำ ร ว ยให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่อง ยังไง อาจจะท่องก่อนออกจากบ้าน หรือท่องก่อนการค้าข า ย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

ค า ถ า เรียกทรัพย์ หลวงพ่อ ร ว ย

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จ ะสั จจานิ เก รัตสะ พระ พุทธ ชิ ตา

สัพ พะโส คุณะวิภา สัม ปัจโต นะรุต ตะโม

มหา ลาภัง สัพพะสิ ทธิ ภะวัน ตุเม

สวดเพื่ อ ข อ โช ค ล า ภและทำมาหากินให้ ร่ำ ร ว ย

ขอบคุณข้อมูล : thairath