บุญที่ทำต่อพ่อแม่ บุญแห่งความกตัญญู เป็นบุญใหญ่ไ ม่มีอะไร เทียบได้

เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง กับคำที่ว่า บูญใดก็ไม่สู้บุญกตัญญูต่อพ่อแม่ นั้นเป็นบุญยิ่งใหญ่นัก บุญที่ทำต่อ พ่อแม่ คือบุญแห่งความกตัญญู

บุญใหญ่ไ ม่มีอะไร เทียบได้ ทำบุญกับพ่อแม่ นั่นแหละโค ต ร บุญ ถึงคุณจะตักบ าตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้อนข้าว ให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใ จว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธร รม รักษาศีลบริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบ าตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบ บหนึ่ง

แ ต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบ าตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชี วิ ตไม่ดีขึ้นเลย พรศักดิ์สิ ทธิ์ที่ปsะเสริฐคือพรที่กล่ าวออกจ า กปากบิด ามา รดา

ฉะนั้นหากอย ากทำบุญอย ากได้บุญอย ากขอพรให้ชี วิ ตเป็นไปต ามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจ า กการทำบุญกับบุพการีของท่าน ก่อนเพราะ ท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่า น ย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

วิธีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้าน ที่ท่านควร กราบไหว้

1.ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบ ายถือเป็นสิ่งที่ลูกควรจะปฏิบัติเรื่องเล็กน้อย อย่างการทำอาหารให้ท่านทาน

ไ ป จ นถึงเรื่องใหญ่อย่างดู แลย ามเจ็บไข้ได้ป่ ว ย หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลา ย ค นทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

2.จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่อ ง ใ ช้ ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะ รู้ เส มอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย ากได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่ ง ที่ ท่ านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง

หาซื้ออะไรที่ท่าน ช อบกิน ของอะไรที่ท่านอย ากได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่ มี มู ลค่ า ม ากมาย มีใจที่นึกถึงอย ากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

3.เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศมีว่า อิทัง เมมาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้ บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจ า กพ่อแม่จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลที่ดีที่สุด

พระคุณพ่อกับแม่คือที่สุด

ที่สำคัญ บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่นพูดสอนว่าการพูดปดเป็นสิ่งไม่ดีห้ามทำ แต่พอมีคนที่บิดามารดาไม่ต้องการพบมาพบ

ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า บิดามารดาไม่อยู่บ้าน การกระทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้ปากพ่อปากแม่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เสมอ

หลวงปู่สอนให้พวกเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ดังพุทธภาษิตว่า “นิมิตตัง สาธุ รูปานัง กตัญญูกตเวทิต า” ความกตัญญูกตเวทิต า เป็นเครื่องหมายของคนดี

และจะเห็นได้ว่า ลูกๆคนไหนที่ กตัญญูต่อพ่อแม่ ลูกคนนั้นมักจะ เจริญในหน้าที่การงาน ชี วิ ตราบรื่นไม่ค่อยเจอ อุปส ร รค์หรือสิ่งที่ไ ม่ ดี นั้นคือผลบุญพ่อแม่หนุนนำนั้นเอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ