Thursday, 30 November 2023

บรรยากาศ สุ ด เ ศ ร้ า ปลดพนักงานกว่า 2,600 ชีวิต

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก สังคมโรงงาน V2 ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะที่พนักงานโรงงานเจวเวลรี่ ขนาดใหญ่ ย่านบางปู 2,600 คน กำลังโบกมือ อำ ล า และสวมกอดกัน ร้ อง ไ ห้ หลังผู้บริหารของโรงงานดังกล่าวได้มีการประกาศปิดบริษัท ยุบรวมสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในนิ ค มอุ ต สา ห ก รร ม ไ ฮ เ ทค บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้รับผลกระทบด้าน เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จากการ แ พร่ ระ บ า ด C V 19

โดยพนักงานทั้งหมดได้ทำงานวันสุดท้ายคือวันที่ 27 ม.ค. ก่อนที่ทุกคนต้องเก็บสัมภาระออกจากบริษัท ซึ่งทางคณะผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวได้มีการประกาศแจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้าแล้ว 90 วัน ตามกฎหมายของกรมแรงงาน และมีการจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานทุกคนตามอายุการทำงานซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแรงงาน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปสังเกตการณ์ที่บริเวณหน้าบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิค ม อุ ต ส า ห ก ร รม บ า งปู เขตส่งออก ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีพนักงานบางแผนกที่ยังทำงานไม่เสร็จเข้ามาเก็บงานที่ทำค้างเอาไว้ให้แล้วเสร็จ ก่อนจะปิดโรงงานอย่างถาวร

สำหรับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานเครื่องประดับอัญมณี ซ่อมแซมชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเครื่องประดับ อัญมณีเทียม สินค้า บริการประเภทชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเครื่องประดับอัญมณีเทียม และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้า

จากข้อมูลจากแหล่งข่าว ทราบว่า การปิดโรงงานที่บางปูในครั้งนี้ เป็นการยุบไปรวมโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในนิ ค ม อุ ต ส า หก ร ร ม ไ ฮ เ ท ค บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แทนเพื่อเป็นการลดต้นทุน หลังจากยังคงได้รับผล ก ร ะ ท บ อย่างต่อเนื่องจากการแ พ ร่ ร ะ บ าด C V 19

โดยที่เพจเฟซบุ๊กของบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีพนักงานจำนวนมากเข้ามาโพสต์ข้อความ อำ ล าเ พื่อนๆ พนักงาน และส่งกำลังใจให้กัน

ด้าน นายณัฐพล หนึ่งในพนักงานของบริษัท เปิดเผยว่า โรงงานแห่งนี้ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมา ทางบริษัทก็ดูแลพนักงานทุกคนที่มีอยู่กว่า 2 พันคนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือสวัสดิการต่าง ทำให้พนักงานทุกคนต่างมีความผูกพันกับบริษัทแห่งนี้

โดยก่อนที่ทางโรงงานจะปิดตัวลงได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบก่อนล่วงหน้าแล้วประมาณ 3 เดือน และมีการจ่ายค่ า ช ด เ ช ย ให้พนักงานทุกคน ตามอายุงานที่ทำกับบริษัทมาและตาม ก ฏ ห ม า ย ของแรงงาน โบนัสก็ให้ บริษัทดูแลพนักงานทุกคนดีทุกอย่างจนพนักงานทุกคนก็ไม่อยากออก

แต่เนื่องจากทางบริษัทได้รับผ ลก ร ะท บ จ า กการแ พ ร่ ร ะบ าด C V 19 จึงมีความจำเป็นต้องลดต้นทุนปิดกิจการยุบไปรวมบริษัทที่อยู่ในนิค ม ไ ฮ เ ท ค บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางบริษัทก็ยังมีการประกาศให้พนักงานที่มีความสมัครใจที่จะทำงานต่อ ก็ให้ย้ายตามไปทำที่บริษัทในนิคมไฮเทคได้

ขอบคุณข้อมูล : sanook.com