Thursday, 30 November 2023

น่าชื่นชม ผู้ว่าฯขอบริจาค50 บาทสร้างห้อง ICU เจ้าของโรงแรมดังเซ็นเช็คให้10ล.

ชาวเพชรบูรณ์ต่างพากันยกมือสาธุ ถึงความใจบุญของคหบดีเจ้าของโรงแรมดัง”อะเดย์อิน”เพชรบูรณ์ หลังเซ็นเช็คเงินสด 10 ล้านบาท ธนาคาร TMB สั่งจ่ายวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ร่วม ทำ บุ ญ กับโร งพ ย า บาลเพชรบูรณ์ เพื่อจัดสร้างห้อง ICU และอุป ก ร ณ์ทางกา ร แ พ ทย์ โรงพ ย า บ าลเพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการ ผู้ ป่ ว ย ทุกคน

โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจั งห วั ดเพชรบูรณ์ นำภาพ เ ช็ค เ งิ น ส ด ดังกล่าวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความว่า “# พี่ขอ50บาท # โรงแรมอะเดย์ อิน เพชรบูรณ์ บจก. ศรีศุกร์ศิริโสภาพงษ์ จัดให้10,000,000(10ล้านบาท)

บ ริ จา ค ทำ บุ ญ กั บ โรงพยา บา ล เพชรบูรณ์ เพื่อทำห้องICUและห้องสำหรับ ผู้ ป่ ว ยทุ กคนขอบพระคุณมากครับ” ซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเ ผ ยแ พ ร่ ชาวเพชรบูรณ์ต่างพากันยกมือสาธุร่วมกัน กับการบ ริ จ า คของคหบดีใ จ บุ ญ รายนี้

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้รับ ง บ ฯก่อสร้างตึกผู้ ป่ ว ย อายุรกรรม 6 ชั้น ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนตุ ล าค ม ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องจากยังขาดแ ค ล น งบ ฯในการตบแต่งและจัดสร้างห้อง ICU พร้อมห้องพิเศษ ฉะนั้นเพื่อบอกบุญชาวเพชรบูรณ์และประชาชนทั่วไปผู้ที่มีจิ ตศ รั ท ธา

โดยข อใ ห้ช่วยกั นบ ริ จ า ค ค น ละ 50 บาทหรือแล้วแต่กำลังศ รั ท ธา เพื่อจะนำไปเ งิน บ ริ จ าค นอกจากไปจัดสร้างห้อง ICU ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือแ พท ย์ ที่ ทันสมัยแล้ว ยังจะจัดห้องห้อ ง พิ เศษรวมทั้งห้องผู้ป่ วย รว ม สำหรับให้บริการ ผู้ป่ ว ย ทุ ก ร ะ ดั บอีกด้วย

“ปัจจุบันมีผู้ใ จ บุ ญแ ละมีจิตศรั ท ธา บริ จา ค ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯแล้วจำนวนราว 12 ล้านบาท ส่วนท่านใดต้องการร่วมทำบุญส าม า ร ถบ ริจ า ค ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา Tesco Lotus เพชรบูรณ์

ชื่อบัญชีวัดส น ธิ ก ร ปร ะ ช าราม เพื่อสมทบทุนปรับปรุงและจัดซื้อเ ค รื่ อ ง มือ แ พ ทย์ วั สดุ ครุภัณฑ์ฯ รพ.เพชรบูรณ์ เลขบัญชี 963-0-43854-2″นายกฤษณ์กล่าว