นักธุรกิ จใหญ่ใจบุญ ถวายทองคำหนั ก 10 บ าท หุ้ มปลียอดองค์พระธ าตุพนมในอุโบ ส ถ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

นับเป็นเรื่องราวมหาบุญ หลังเจจ จดทะเบียนบริษั ท สำนักงานบั ญ ชี ได้ออกมาโ พ ส ต์

เรื่องน่าประทั บใ จเมื่อคุนรัฐนันท์ ลีเศร ษ ฐ เ ลิ ศ ประธ านกลุ่มเจ้าหน้าที่บริห าร

บริษั ท เเอ็คเค้าน์ เเชนเนล จำกั ด มหาชน อยากที่จะสร้ างบุญใหญ่ขึ้นมา

หลังจากปีที่เเล้วคุนรัฐนันท์มีโอก าสได้ไปทำบุญยังวั ดเพ็ญญ าติ จังหวัดนครศรีธ ร ร ม ร า ช

เเละเกิดจิ ต ศ รั ท ธ าอย่าจะบูรณะ เเละได้สังเ ก ตเห็นองค์พระประธา นของพระอุโบสถเเห่งนี้

ตรงบริเวณเเขนองค์พระประธ านมีร อ ยท อ งคำห ลุ ดลอกออก จึงเกิดจิ ต ศ รั ท ธ าอยากจะทำ

การบูรณะปฏิสังข ร ณ์ปิดท อ งคำเป ล วเเท้องค์พระประธ านให้มีความงดงาม โดยใช้ง บประม าณ

ทั้งสิ้น 3 เเสนบ าท เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นสถานที่ยึ ด เ ห นี่ ย วจิ ตใจ

เเละประพฤติปฏิบัติธ ร ร ม ของ พุ ท ธ ศ า สนิกชน ขณะเดียวกัน คุนรัฐนันท์ ได้ไปร่วมทำบุญ

ณ วัดพระธ าตุพนม จังหวัดนครพนม โดยได้นำท อ งคำ 10 บ าทถวๅยเเด่ เจ้าอาวาส พระเทพวรมุนี

เพื่อนำท อ งคำไปหุ้มปลียอดองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งหลังจากเรื่ อ งร าวถูกโพสต์ออกไป

ได้มีช าวเ น็ ตต่างเข้ามาส าธุในจิ ต ศ รั ท ธ าของ คุนรัฐนันท์ ที่ม อ บให้วงการศ า ส นา

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รู ป ห น้ า ป ก ป รั บ 2 , 0 0 0 บ า ท