Friday, 8 December 2023

ธ.ก.ส.เปิดขอ สิ น เ ชื่ อ สู้ภัยช่วยเกษตรกร และลูกจ้างภาคเกษตร รายละ 10,000 บาท ดอกเ บี้ ย 0.35%

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ เ งิ น “สิ น เ ชื่ อ สู้ภัย C V – 1 9” ช่วยเกษตรกร และลูกจ้างภาคเกษตร รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ทำผ่านช่องทางไลน์ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อม พั ก ห นี้ ให้ลูกค้าสู้ C V – 1 9 อีกรอบ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารกำลังเปิดให้บริการขอ ” สิ น เ ชื่ อ สู้ภัย C V – 1 9″ สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ C V – 1 9 และเพื่อป้องกันการเป็น ห นี้ นอก ร ะ บ บ วง เ งิ น รวม 10,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับ ผ ล ก ร ะท บ จาก C V – 1 9

วงเงิน สิ น เ ชื่ อ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการ ชำ ร ะ ห นี้ : ชำ ร ะห นี้ เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและ ด อ ก เ บี้ ย ใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำ ร ะ คื นไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเ งิ น กู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35

หลักประกัน : เป็นสิ น เ ชื่ อ ที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน

round 3 COVID POLICY A4 5 v4 mix
เงื่อนไขพิจารณา สิน เ ชื่ อ : ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจาก สิ นเ ชื่ อ ปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ NPL

ช่องทางขอ กู้ เ งิ น : ไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family

ระยะเวลาข อ กู้ เ งิ น : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า ธนาคารยังได้ดำเนินโครงการพั ก ชำ ร ะ ห นี้ ต้นเงิน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผ ล ก ร ะ ท บ จาก C V – 1 9 ร ะ ล อ ก 3 โดย ธ.ก.ส.ได้กำหนดพักชำร ะ ห นี้ ต้ นเงินให้กับเกษตรกร และบุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออ ม ท รั พ ย์ ข้ าราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิจ)

รวมไปถึง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนและองค์กร ที่มีสัญญาเ งิ น กู้ แ ละมีต้นเงินคงเป็น ห นี้ ก่ อนวันที่ 1 เม.ย. 64 และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ ง วด เดื อ น เ ม.ย. 64 เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นห นี้ ต า มโครงการนโ ย บ า ย รั ฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตา ม ม า ต ร ก า ร อื่ นๆ จำนวน 2.82 ล้านราย

ทั้งนี้ เพื่อคลายความกังวลใจและลดภาระการชำ ร ะ ห นี้ เป็นการชั่ ว ค ร า ว ใ ห้แก่ลู ก ห นี้ โดยลูกหนี้สามารถนำเงินงวดที่จะต้องชำ ร ะ ห นี้ ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชี วิ ต ปร ะจำ วั น และการประกอบธุรกิจ โดยในส่วนของการพั ก ชำ ร ะ ห นี้

จะพิจารณาจากการกำหนดง ว ด ชำ ร ะ ห นี้ ตามศักยภาพของเก ษ ต ร ก ร บุคคล สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนิติบุคคล ซึ่งจะพักชำระต้นเงินออกไป 6 เดือน ถึง 1 ปี นับจากงวดที่ถึงกำหนดชำ ร ะ เ ดิ ม และเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า โดยลูกค้าต้องชำระเพีย งด อ ก เ บี้ ยเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการพักชำ ร ะ ห นี้ ต้ น เ งิ น ได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ธนาคาร และ Call Center 0-2555-0555.

ขอบคุณข้อมูล : thairath.co.th