ท หาร ซิ่ งแจกถุงปันสุข Army Delivery

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้หมอบหมายให้ พ.อ.สุทธิพงษ์ งาเวียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

จัดทำถุงปันสุข บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา อาหารกึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง น้ำผลไม้ พร้อมหน้า ก าก อ น า มั ย สเปรย์แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ และคู่มือการ ป้ อง กั น C V – 1 9 จำนวน 30 ชุด ใส่ท้ายรถจักรยานยนต์

จัดเป็น “Army Delivery ศูนย์ฝึกแบ่งปัน มอบกำลังใจ สู้ภัย” โดยเจ้าหน้าที่ทหารนำไปแ จ ก จ่ า ย ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบศูนย์การฝึก ทั้งชุนชนหนองฮ่อ และ ชุนชน 700 ปี ในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.อ.สุทธิพงษ์ งาเวียง กล่าวว่า จากสถานการณ์กา ร ร ะ บ า ด ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถออกจากบ้านได้ หรือข า ด ร าย ได้ในช่วงนี้ ทาง มทบ.33 และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จึงได้ร่วมกันทำโคร ง ก า รนี้ขึ้น

เพื่อช่ ว ย เ ห ลือ ชุม ช น โดยรอบ เพื่อช่วยบ ร รเท า ค วา มเดือ ด ร้ อ น ให้กับประชาชนในช่วงที่มีกา ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด รวมทั้งกลุ่ม ผู้ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย งและผู้ สู ง อ า ยุ เป็นการช่วยลดภา ร ะ ค่า ใ ช้ จ่ า ยใ นครัว เ รื อ น ช่วยลดการเดินทางออกจากบ้าน

ถือได้ว่าเป็นการส่งความ ห่ วง ใ ย แ ล ะส่งม อ บกำ ลั ง ใ จ จาก กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 สู่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกที่พร้อมช่ว ย เ ห ลื อ พี่ น้ องประชาชนในทุกโอกาส

ขอบคุณข้อมูล : today.line.me