Thursday, 30 November 2023

ถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตร ภพชาติต่อๆไป จะไม่ขาดแคลน

การถวายจีวรมีอานิสงฆ์สูงมาก โดยเฉพาะช่วงถวายผ้ากฐินที่เป็นทานชนิดพิเศษที่ มีครั้งเดียวใน 1 ปี ส่วนใหญ่จะผ้ากฐินที่จะถวายจะเป็นผ้าไตรชั้นเลิศ

ชาวบ้านอย่างเราก่อนถวายผ้าไตรมาทำความรู้จักผ้าไตรกันก่อน เพื่อให้ได้ของดีและพ ระท่านก็ได้ใช้จริง เพราะเป็นที่รู้กันว่า ผู้ซื้อไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อ

อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน สร้างความสามัคคีในระหว่าง พุ ท ธ บริษัท เป็นการสั่งสม ทุ น คือ บุ ญ กุ ศ ล ไว้ในภายภาคหน้า

ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุ พ ระ พุ ท ธ ศ า ส น า เป็น กุ ศ ล อันยิ่งใหญ่ ได้สง เค ราะห์ พ ระสงฆ์ตามพ ระวินัยซึ่งเป็นไปตามพ ระบรม พุ ท ธ านุญาต

เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป เป็นการบูชา พุ ท ธ โอวาทของพ ระบรม ศ า ส ด า

ทำตนให้เป็นประโยชน์ สละ ท รั พ ย์ ให้มีประโยชน์ต่อ พุ ท ธ ศ า ส น า เป็นการสร้างทางไป ส ว ร ร ค์ และนิพพานให้แก่ตนเอง

หรือถ้าจะปรารถนา พุ ท ธ ภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนา บ า ร มี แก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธานหรือความปรารถนาที่ตั้งไว้

ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพ ระภิกษุจำพรรษา

โดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นก ลทานตาม พ ระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน

กฐินจะมีช่วงเวลา นับจากวันออกพรรษาไปหมดเขตวันลอยกระทง ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะจัดกฐินควรเตรียมตัวเนิ่น ๆ ตั้งแต่ การติดต่อวัดที่จะไปทอดกฐิน โดยกำหนดวันเวลา เพื่อที่จะได้พิมพ์ซองกฐินแจก จ่ า ย หากได้ติดต่อวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจองกฐินอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนต่อไป เตรียมรายชื่อ ประธาน , รองประธาน , ก รรมการ รวมถึงเตรียมเรื่องการเดินทางต่าง ๆ และหากมีงานสั่งทำประเภทปักชื่อ เช่น สัปทนต์ ย่าม ตาลปัตร หมอนอิง ควรติดต่อเผื่อเวลาในการทำด้วย เนื่องจากงานจะค่อนข้างเยอะ ในช่วงเวลาเดียวกัน

การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพ ระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพ ระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพ ระสงฆ์

กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย เมื่อจบแล้ว

พ ระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้ภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ เมื่อแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พ ระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพ ระเถร มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย เมื่อเสร็จแล้ว พ ระสฆ์อนุโมทนา เจ้ภาพกรวดน้ำรับพ ร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้

คำถวายผ้ากฐิน

” อิมัง มะยัง ภันต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะย ามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุส
สัง,

ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฎิคคะเหตตวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตา ยะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ “

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้ทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พ ระสงฆ์ ขอพ ระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

ขอบคุณข้อมูล : คนบ้านนอก, poobpub